Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17275,Rozbudowa-walu-przeciwpowodziowego-rzeki-Wisly-w-Dolinie-Stezyckiej-w-km-4100-96.html
16.07.2024, 05:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.33.2023/ZZR
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.08.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  21.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie dna starorzecza rzeki Wisły na długości 7,240 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa), w km 0+000 –9 + 840 z wyłączeniem odcinka  5+900 – 8+500 realizowanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600 - obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok. 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)”. Przedmiotowy odcinek dotyczący odbudowy dna starorzecza rzeki Wisły znajduje się   w gminie Stężyca, powiecie ryckim, w województwie lubelskim. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się oczyszczenie dna starorzecza z wykorzystaniem gruntu do rozbudowy obwałowania. Odbudowywane dno starorzecza będzie miało zmienną szerokość od 5 do 25 m i zmienne nachylenie skarp od 1:1 do 1:6.

Projektowana kubatura wydobytego urobku wynosi:

– grunty piaszczyste - 85 768,00 m3

– namuły 24 473,00 m3.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa kontrakty (umowy) w tym:

1/co najmniej 1 umowa (kontrakt) w ramach której realizowane zostały roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub remoncie  przepustu rurowego bez piętrzenia, o średnicy min 100 cm i długości co najmniej 8m, oraz

2/ co najmniej 1  umowa ( kontrakt) w ramach której realizowane zostały prace polegające na odmulenia sztucznych lub/i naturalnych  zbiorników wodnych lub/i rzek lub/i kanałów, przy pomocy refulera, o objętości wydobytego  urobku  min. 50 tys. m3  lub  o wartości brutto wydobytego urobku minimum 1 500 000,00 PLN

b) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest:

- min. jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca  1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) – obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

2. Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzoru umowy.

4.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram realizacji Robót opracowany w porozumieniu z Zamawiającym. Dokument stanowić będą załącznik do umowy i jej integralną część.

8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na zaoferowany okres i na warunkach oraz na druku, który zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ – dokument stanowić będzie integralną część umowy.

9. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności wskazane w pkt 4.10 SWZ wraz z informacją, że osoby te zatrudnione są na podstawie stosunku pracy. Nie przedstawienie powyższych oświadczeń i dokumentów jest równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia umowy z jego winy.

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
  00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.33.2023/ZZR prowadzonym na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
  art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
  z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.08.2023 20:37:58
 • Anna Muszalska

 • Zmiana warunku udziału w postępowaniu
 • 14.08.2023 20:38:55
 • Anna Muszalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 21.08.2023 10:04:07
 • Anna Muszalska

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 9.212.361,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100).
 • 21.08.2023 12:40:16
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono informację z otwarcia ofert.
 • 07.09.2023 13:25:29
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono w formie załącznika informację o wyniku postępowania.
 • 21.09.2023 15:23:49
 • Anna Muszalska

 • informacja o zakończeniu postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.