Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa Stacji Pomp Mokre

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
tel.52 33 91 57 56
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BD.ZPU.1.2711.29.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.08.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  16.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy stacji pomp Mokre zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 9/8, 24 w obrębie Mokre, gmina Dąbrowa, powiat mogileński. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Wykonawca spełni warunek, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia elektryczne SEP dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych;

       - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu               składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co                   najmniej 1 usługę polegającą na remoncie lub naprawie agregatów pompowych w melioracyjnych               stacjach. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca złoży wraz z ofertą         dowód określający czy usługa została wykonana należycie i prawidłowo ukończona, przy czym                     dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz         którego usługa była wykonywana lub inne dokumenty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy. 

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry