Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pogłębienia kanałów i ich połączeń z jeziorami (w pięciu lokalizacjach)

Przetarg nieograniczony
Pogłębienie wylotu kanału Jeglińskiego do jeziora Roś oraz pogłębienie szlaku żeglownego tzw. „Bramy Sekstyńskiej” i szlaku żeglownego pomiędzy jeziorem Mikołajskim a jeziorem Śniardwy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2712.4.2023.AG
 • Numer części
  Część 2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.08.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  12.09.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pogłębienia kanałów i ich połączeń z jeziorami (w pięciu lokalizacjach).
2. Zamówienie obejmuje m.in.:
1) organizację placu budowy, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglugowego na czas prowadzenia robót po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku, wyznaczenie akwenu prowadzonych robót za pomocą liny stalowej i żółtych pływaków, wyznaczenie miejsca składowania urobku z pogłębień, wyznaczenie miejsca zrzutu urobku, oczyszczenie pogłębianego dna szlaku żeglugowego przez nurków;
2) wykonanie tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej (dot. Części 1)
3)odmulenie toru wodnego na szlaku żeglugowym zgodnie z przekrojami batymetrycznymi. Zakres prac odmuleniowych oraz miejsca złożenia urobku przedstawiono na planach sytuacyjnych oraz przekrojach w projektach wykonawczych.
3. Szczegółowy opis zamówienia określa zał. 4 do SWZ oraz projekty wykonawcze, STWIORB i przedmiary robót (zał. 5-7 do SWZ)
4. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Szczegółowo zostały określone w pkt 9 specyfikacji warunków zamówienia

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
 • Część 1 - 60 000 PLN
 • Część 2 - 20 000 PLN 
 • Część 3 - 5 000 PLN 

Branże CPV

 • 45247100-1 - Roboty w zakresie budowy dróg wodnych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.09.2023 11:09:42
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 12.09.2023 14:11:41
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 10.10.2023 13:36:23
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana budżetu
 • 10.10.2023 13:45:10
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i 3 zamówienia.
 • 13.11.2023 14:46:42
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia.
 • 17.11.2023 08:57:03
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 17.11.2023 08:57:30
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 17.11.2023 08:59:20
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 17.11.2023 09:00:52
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie zakończone.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry