Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie Kanału Południowego C na terenie Nadzoru Wodnego w Łęczycy.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 811 50 60 wew. 5
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.303.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.08.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  18.08.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje utrzymanie Kanału Południowego C w km 0+000-9+163. Planowane do przeprowadzenia w bieżącym roku roboty mieszczą się w kanonie robót utrzymaniowych i polegać będą na koszeniu skarp kanału oraz hakowaniu roślinności dennej w przekroju koryta. Planowane jest usuwanie zatorów z zanieczyszczeń antropogenicznych oraz naniesionych części organicznych, które będą zagospodarowane (rozdrobnione i pozostawione do rozkładu lub wywiezione i zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach), a teren prac będzie uporządkowany. W celu zminimalizowania zagrożenia dla flory i fauny rzecznej w Pradolinie roboty będą prowadzone, hakownicą zawieszoną na wysięgniku koparki z zachowaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń, a w tym prowadzeniem prac zgodnie z wytycznymi nadzoru przyrodniczego oraz ewentualnymi uwagami organu RDOŚ w Łodzi.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
 2. Posiadają niezbędną wiedzę lub doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tzn. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 zadanie o podobnym charakterze, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
 3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w branży, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie jest wobec nich prowadzone postępowaniem upadłościowe ani restrukturyzacyjne, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Warunki realizacji umowy

Termin rozpoczęcia  prac: od dnia podpisania umowy. 

Termin zakończenia robót: 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Informacje dodatkowe

Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce Postępowania przetargowe – opcja Zapytania ofertowe i konkursy.

Warunki gwarancji – nie dotyczy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Transportowo Melioracyjne Izabela Wawer

Grodzieńska 25 /29
94-010 Łódź

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry