Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty remontowe na jazie rzeki Wschodniej w km. 12+230 i 14+951 - decyzja WNB

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600 Sandomierz
tel.573 443 891
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.412.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.08.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  24.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 • Założenie szandorów roboczych o grub. 120 mm (4*1*2*0,7m) oraz zdjęcie po wykonaniu prac remontowych w km. 12+230.
 • Demontaż dwóch stawideł jazu z prowadnicami palczatkowymi o masie elementu 0,3 t;
 • Wymiana uszczelnień gumowych stawideł. Montaż stawideł po wykonaniu ich remontu w km. 12+230;
 • Obustronne czyszczenie metalowych stawideł jazu przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych 2*16 m2;
 • Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych stawideł jazu;
 • Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych;
 • Malowanie pędzlem farbami do nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji  Szkieletowych;
 • Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego ścian i środkowej podpory jazu. Oczyszczanie z  mchów, usunięcie pęknięć i odprysków tynku na części poniżej piętrzenia i kładce betonowej jazu w km. 12+230;
 • Wyrównanie drobnych nierówności do 3 mm oraz połączeń powierzchni istniejącej ze świeżo naprawianą;
 • Wykonanie powłok ochronnych zaprawą PCC - ostateczne wyrównanie warstwą 1-2 mm, zabezpieczenie naprawionych i starych przed dalszą degradacją;
 • Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - maskownice ochronne przekładni sterujących jazu w km. 12+230 masa elementu do 50 kg;
 • Czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych podpory jazu oraz ubytków betonowych w strefie falowania wody na jazie w km. 14+491;
 • Wykonanie powłok ochronnych zaprawą PCC -  wyrównanie warstwą 1-2 mm, zabezpieczenie naprawionych i starych przed dalszą degradacją na jazie w km. 14+491;
 • Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych (barierki) - masa elementu 200 kg na jazie w km. 14+491;
 • Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych jazu w km. 14+491;
 • Malowanie pędzlem farbami do nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji Szkieletowych.      

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, która skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, będzie posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do jego wykonania, która posiada przez okres już co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do wykonywania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz osób zgodny załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektów hydrotechnicznych, tj. jazów piętrzących, stopni i zbiorników wodnych (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana  i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz robót zgodny załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

"Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w okresie ostatnich 36 miesięcy z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, kar umownych, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady".

Warunki realizacji umowy

Określa zał. nr. 1 - wzór umowy.

Branże CPV

 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne i Remontowo-Budowlane "AREX" w Busku-Zdroju

Żeromskiego 12
28-100 Busko-Zdrój

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry