Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17440,Przeglady-na-ZW-Biezanow-Cz-1-Przeglad-zamkniecia-powlokowego-jazu-zbiornika-Bie.html
21.06.2024, 02:38

Przeglądy na ZW Bieżanów Cz. 1. Przegląd zamknięcia powłokowego jazu zbiornika Bieżanów. Cz. 2. Przegląd i remont pomp jazu powłokowego zbiornika Bieżanów.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.(48) 126284226
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.107.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.08.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  05.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.09.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd na ZW Bieżanów

Część 1 : Przegląd zamkniecia powłokowego jazu zbiornika Bieżanów

Część 2 : Przegląd i remont pomp jazu pwłokowego zbiornika Bieżanów

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tej kwestii

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tej kwestii

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

Cz. 1. Przegląd zamknięcia powłokowego jazu zbiornika Bieżanów.

co najmniej 1 prace (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie przebudowy, budowy, remontu, naprawy lub przeglądu jazu powłokowego na budowli hydrotechnicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto

Cz. 2. Przegląd i remont pomp jazu powłokowego zbiornika Bieżanów.

co najmniej 2 prace (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie przeglądu lub serwisowania pomp o min. wydajności 35 l/s każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto

 

 1. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia dla:

Cz. 1. Przegląd zamknięcia powłokowego jazu zbiornika Bieżanów

dysponuje co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia z zakresu inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która pełnić będzie funkcję kierownika prac w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994,

Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze
nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 13  Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.