Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie - obszar Bielsko – Biała, Tarnów

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.113.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.08.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  06.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.10.2023 11:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2024 r – obszar Bielsko – Biała, Tarnów

.2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji realizowana będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 ze zm.), aktualnie obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz jednostkowych cen energii czynnej określonych po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

3. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej będzie odbywać się do punktów poboru energii elektrycznej (zwanych dalej PPE) wymienionych w Załączniku Nr 2   do SWZ /  NR 2 do Umowy.

4. Kompleksowa dostawa energii realizowana będzie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

5. Lokalizacja punktów poboru energii, dane techniczne i całkowite, szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawarte są w Załączniku Nr 2 do Umowy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w latach poprzednich z uwzględnieniem obowiązujących taryf oraz stawek i ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualnemu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.

Branże CPV

 • 09310000-5 - Elektryczność

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.09.2023 09:53:37
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu
 • 06.10.2023 10:03:03
 • Marzena Pomorska

 • Zamawiający uzupełnia informację na temat kwoty przeznaczonej na realziację zamówienia

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry