Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - 6 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.116.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.09.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  02.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.10.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres i rodzaj dostaw przewidzianych do wykonania przedmiotu
zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
– Opis przedmiotu zamówienia w zakresie danej części:
Załącznik Nr 1A do SWZ dla Części 1;
Załącznik Nr 1B do SWZ dla Części 2;
Załącznik Nr 1C do SWZ dla Części 3;
Załącznik Nr 1D do SWZ dla Części 4;
Załącznik Nr 1E do SWZ dla Części 5;
Załącznik Nr 1F do SWZ dla Części 6;
– Zestawienia kosztów w zakresie danej części:
Załącznik Nr 4A do SWZ dla Części 1;
Załącznik Nr 4B do SWZ dla Części 2;
Załącznik Nr 4C do SWZ dla Części 3;
Załącznik Nr 4D do SWZ dla Części 4;
Załącznik Nr 4E do SWZ dla Części 5;
Załącznik Nr 4F do SWZ dla Części 6;
– Wzór umowy (tożsamy dla wszystkich części) – Załącznik Nr 2 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż:
Część 1 – 2500 zł brutto
Część 2 – 9000 zł brutto
Część 3 – 5000 zł brutto.
Część 4 – 5000 zł brutto.
Część 5 – 7 000 zł brutto.
Część 6 – 5 000 zł brutto.
Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się realizację zamówienia w zakresie dostawy artykułów spożywczych, tj. wody i/lub posiłków regeneracyjnych i/ lub produktów spożywczych.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2a – 2b do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2a – 2b do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden
z wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 15894200-3 - Posiłki gotowe

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry