Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie NW Proszowice etap I : Naprawa pęknięć filarów nośnych i konstrukcji dachu Pompownia Hubenice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.114.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.09.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  26.09.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.09.2023 11:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pęknięć filarów nośnych i konstrukcji dachu Pompownia Hubenice.

Udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy i jej odbycie jest warunkiem złożenia oferty.

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

 1. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ,
 2. Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ,
 3. Kosztorys ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie remontu ogólnobudowlanego lub przebudowy lub budowy obiektu budowlanego (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą kwalifikacje i wykształcenie konieczne do należytego wykonania zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), to jest kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie do 7 dni od podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż po protokolarnym przekazaniu terenu)
- zakończenie do 45 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy

Branże CPV

 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 • 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
 • 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 • 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.09.2023 14:03:53
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.
 • 24.10.2023 12:36:23
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry