Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ochrona przed powodzią zlewni Prądnika

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.108.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.09.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  20.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.09.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią zlewni Prądnika od źródeł do ujścia (zwanej dalej „Koncepcją”), stanowiącej pierwszy etap prac przedprojektowych. W ramach Koncepcji przeprowadzona zostanie aktualizacja danych hydrologicznych oraz wykonana wstępna analiza możliwości efektywnej redukcji fali powodziowej w dolinie Prądnika ze wskazaniem wykorzystania rozwiązań bliskich naturze. Koncepcja posłuży zdefiniowaniu oczekiwanego i możliwego do wdrożenia zakresu inwestycyjnego w dolinie rzeki Prądnik.

Realizacja zamówienia następować będzie w dwóch etapach:

 

Etap I:

W skład opracowania dla etapu I powinny wchodzić:

 1. Pozyskanie i inwentaryzacja danych.
 2. Analiza zgromadzonych danych.
 3. Analiza zagrożenia powodzią w zlewni rzeki Prądnik w oparciu o wykonane dla przedmiotowego terenu opracowania (wymienione w punkcie 1.3). Analiza powinna obejmować rzekę Prądnik na odcinku od źródeł do ujścia wraz z dopływami.
 4. Zaproponowanie co najmniej 3 wariantów zmniejszenia ryzyka powodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań pro środowiskowych i bliskich naturze.
 5. Inwentaryzacja geodezyjna obiektów inżynierskich oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych przekrojów korytowych i dolinowych zgodnie z metodyką aMZP dla cieków Dopływ ze Skały, Sąspówka, Korzkiewka, Garliczka, Sudół na potrzeby budowy modeli hydrodynamicznych.
 6. Aktualizacja modeli hydrologicznych, opracowanych w ramach aMZP. W ramach aktualizacji, na podstawie danych pozyskanych przez Wykonawcę w ramach pkt. III.1.2 OPZ należy opracować nowy model hydrologiczny typu opad odpływ dla całego obszaru zlewni objętej zamówieniem. Modelowanie powinno zostać przeprowadzone dla przepływów o p = 10%, 1% i 0.2% wg metodyki tworzenia modeli dla projektu aMZP.
 7. Przygotowanie ostatecznej wersji opracowania.

Etap II:

W skład opracowania dla etapu II powinny wchodzić:

 1. Aktualizacja modeli hydraulicznych, pochodzących z aMZP, dla rzek Prądnik oraz Sudół Dominikański (Wariant W0 – stan istniejący zagrożenia powodziowego w zlewni). Modelowanie powinno zostać przeprowadzone dla przepływów o p = 10%, 1% i 0.2% wg metodyki tworzenia modeli dla projektu aMZP.
 2. Opracowanie modeli hydraulicznych dla rzeki Prądnik na odcinku od źródeł do ujścia wraz z dopływami: Dopływ ze Skały, Sąspówka, Korzkiewka, Garliczka, Sudół, Bibiczanka – dla zaproponowanych wariantów zmniejszenia ryzyka powodziowego (minimum 3 warianty: W1, W2, W3, …). Modelowanie powinno zostać przeprowadzone dla przepływów o p = 10%, 1% i 0.2% wg metodyki tworzenia modeli dla projektu aMZP.
 3. Dla proponowanych wariantów (W1, W2, W3, …) należy określić rekomendowane działania (w tym nietechniczne) wraz z podaniem szczegółowych parametrów istotnych z punktu widzenia ochrony przed powodzią, możliwych do określenia w koncepcji. Ponadto należy określić szacunkowe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne dla proponowanych wariantów rozwiązań oraz zaproponować wstępny harmonogram realizacji wariantów.
 4. Wykonawca zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego, zarządem Ojcowskiego Parku Narodowego oraz przedstawicielami lokalnych samorządów, na którym przedstawi i podda konsultacji wypracowane warianty koncepcji.
 5. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści.
 6. Opracowanie wstępnego harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego realizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Prądnika.
 7. Przygotowanie ostatecznej wersji opracowania

Szczegółowy zakres zamówienia oraz standardy i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SWZ projekt umowy oraz załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia. 

Branże CPV

 • 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.09.2023 15:07:58
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry