Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap III: San w km 0+370-3+230 w m. Myślenice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.110.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.09.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  27.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych polegających na uporządkowaniu dna i brzegów na dwóch odcinkach potoku San w Myślenicach: w km 0+900-1+065 i w km 3+083-3+177.

Zakres prac utrzymaniowych obejmuje:
1. Wycięcie i karczowanie drzew.
2. Karczowanie pni drzew.
3. Wywiezienie pni i korzeni drzew na odległość 5km.
4. Wywiezienie dłużyc na odległość 12km.
5. Zrębkowanie gałęzi z rozprowadzeniem zrębków wzdłuż brzegu.
6. Rozbiórka umocnienia brzegu z płyt drogowych pełnych i wywóz płyt na odległość do 5km.
7. Rozbiórka muru betonowego na prawym brzegu potoku i wywóz gruzu na odległość do 5km.
8. Wykop mechaniczny w gruncie kat.IV z transportem na odległość do 5km i rozplantowaniem urobku.
9. Wykop mechaniczny w gruncie kat.IV na odkład z wbudowaniem urobku w nasyp.
10. Formowanie umocnień dna i brzegów z brukonarzutu gr. 30cm.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończył w  okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co  najmniej jedną robotę na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych, w zakresie  wykonania ubezpieczenia narzutem kamiennym na kwotę co najmniej 50 000 zł. W  przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres robót, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości poszczególnych robót potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót osobę posiadającą kwalifikacje i  wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj.:  1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do  kierowania robotami w zakresie:  budowli hydrotechnicznych lub uprawniania melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z  wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia prac, ze względu na utrudniony dostęp do miejsca prowadzenia robót przez rosnące wzdłuż brzegu drzewa oraz istniejące ogrodzenia i zabudowania gospodarcze znajdujące się wzdłuż potoku. Wizja lokalna jest fakultatywna. Koszt odbycia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Termin wizji Wykonawca może uzgodnić z pracownikami Nadzoru Wodnego w Myslenicach nr tel. +48 (12) 62 84 160.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.09.2023 16:16:23
 • Barbara Kapela

 • W związku ze zmianą SWZ, następuje zmiana terminów.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry