Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17618,Roboty-budowlane-na-terenie-NW-Myslenice-etap-III-San-w-km-0370-3230-w-m-Mysleni.html
23.06.2024, 20:37

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap III: San w km 0+370-3+230 w m. Myślenice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.110.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.09.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  27.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych polegających na uporządkowaniu dna i brzegów na dwóch odcinkach potoku San w Myślenicach: w km 0+900-1+065 i w km 3+083-3+177.

Zakres prac utrzymaniowych obejmuje:
1. Wycięcie i karczowanie drzew.
2. Karczowanie pni drzew.
3. Wywiezienie pni i korzeni drzew na odległość 5km.
4. Wywiezienie dłużyc na odległość 12km.
5. Zrębkowanie gałęzi z rozprowadzeniem zrębków wzdłuż brzegu.
6. Rozbiórka umocnienia brzegu z płyt drogowych pełnych i wywóz płyt na odległość do 5km.
7. Rozbiórka muru betonowego na prawym brzegu potoku i wywóz gruzu na odległość do 5km.
8. Wykop mechaniczny w gruncie kat.IV z transportem na odległość do 5km i rozplantowaniem urobku.
9. Wykop mechaniczny w gruncie kat.IV na odkład z wbudowaniem urobku w nasyp.
10. Formowanie umocnień dna i brzegów z brukonarzutu gr. 30cm.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończył w  okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co  najmniej jedną robotę na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych, w zakresie  wykonania ubezpieczenia narzutem kamiennym na kwotę co najmniej 50 000 zł. W  przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres robót, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości poszczególnych robót potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót osobę posiadającą kwalifikacje i  wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj.:  1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do  kierowania robotami w zakresie:  budowli hydrotechnicznych lub uprawniania melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z  wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia prac, ze względu na utrudniony dostęp do miejsca prowadzenia robót przez rosnące wzdłuż brzegu drzewa oraz istniejące ogrodzenia i zabudowania gospodarcze znajdujące się wzdłuż potoku. Wizja lokalna jest fakultatywna. Koszt odbycia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Termin wizji Wykonawca może uzgodnić z pracownikami Nadzoru Wodnego w Myslenicach nr tel. +48 (12) 62 84 160.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.09.2023 16:16:23
 • Barbara Kapela

 • W związku ze zmianą SWZ, następuje zmiana terminów.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.