Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont ogrodzenia stopnia Przewóz

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.119.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.09.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  29.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania w tym
w szczególności opis przedmiotu zamówienia oraz szkic przebiegu nowego ogrodzenia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i zakończona w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu ogrodzeń, bram lub remoncie ogrodzeń, bram o wartości nie niższej niż 80 000 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu postępowania..

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry