Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zakup traktora koszącego na potrzeby Zarządu Zlewni w Białymstoku, Ostrołęce, Augustowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.54.2023.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.09.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  12.10.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.10.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup traktora koszącego na potrzeby Zarządu Zlewni w Białymstoku, Ostrołęce, Augustowie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Parametry i wymagania wskazane w OPZ określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakie ma spełniać dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia - Specyfikacji technicznej traktorka koszącego – pkt 5 Formularza Ofertowego. Wybranie opcji „Nie” lub/i niekompletnie wypełniona kolumna „Deklaracja Wykonawcy” może spowodować wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub odrzucenie oferty Wykonawcy.
 • Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję jakości i rękojmi na min. 12 miesięcy (liczona od daty podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu odbioru bez uwag) Uwaga: Okres udzielonej gwarancji jakości rękojmi  będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego, jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w punkcie 17 SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
 11. Zgodnie z art. 257 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Branże CPV

 • 16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.09.2023 10:23:25
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.
 • 29.09.2023 11:00:57
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ.
 • 12.10.2023 11:04:24
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 12.10.2023 14:07:33
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry