Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka drzew z terenu ZZ Nysa z podziałem na części (3 części)

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 78 842
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2710.98.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.09.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  02.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.10.2023 10:05

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew z koryta rzek i potoków w zakresie:

Część 1- na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Kłodzku

Dla realizacji powyższego celu projekt przewiduje:

 • wycinkę 186 szt. drzew trudnych oraz usunięcie samosiejek rosnących na terenie w/w Nadzoru
 • usunięcie samosiejek z powierzchni 0,217,ha
 •  oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince (drobnych gałęzi, itp.)
 • transport drewna na miejsce składowania, tj. zbiornik Otmuchów

Część 2- na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Ząbkowicach Śląskich

Dla realizacji powyższego celu projekt przewiduje:

 • wycinkę 28 szt. drzew z koryt potoków
 • rozdrobnienie gałęzi rębakiem
 • transport dłużyc oraz konarów do miejsca składowania
 • uporządkowanie terenu z pozostałości po wycince

Część 3- na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Otmuchowie

Dla realizacji powyższego celu projekt przewiduje:

 • wycinkę 109 szt. drzew
 • rozdrobnienie gałęzi rębakiem
 • transport dłużyc oraz konarów do miejsca składowania
 • oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince (drobnych gałęzi, itp.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 (3.1, 3.2, 3,3) do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
  1. Określone w art. 116 ust. 1 ustawy Pzp– w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że spełnia następujące warunki- dla każdej  części osobno:

 

 1. Wykonawca musi wykazać w odniesieniu do doświadczenia, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem ścinanie drzew piłą mechaniczną oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu.

 2. Wykonawca winien wykazać w odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, że dysponuje pracownikiem posiadającym uprawnienia pilarza- drwala oraz mającego doświadczenie w ścinaniu drzew klasycznie, metodami alpinistycznymi lub bezpośrednio z podnośnika. Osoba ta musi wykazać doświadczenie z wyciętych drzew wymienionymi metodami.

 

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru projektowanych postanowień umowy, stanowiącego Załącznik Nr 13 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru projektowanych postanowień umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 13 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru projektowanych postanowień umowy stanowi jeden
   z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
   w §
   10 Wzoru projektowanych postanowień umowy.

 

 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
  1. umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
   o udzielenie zamówienia, podpisaną przez wszystkich partnerów (jeżeli dotyczy)
  2. aktualne ubezpieczenie OC dotyczące przedmiotu zamówienia:
 • dla części 1- 140 000,00 zł
 • dla części 2-   50 000,00 zł
 • dla części 3-   75 000,00 zł
 1. wykaz podwykonawców w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy)
 2. odpisy uprawnień zawodowych

Informacje dodatkowe

Zamawiający, na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej każdy z Wykonawców powinien ustalić indywidualnie w uzgodnieniu z:

 • Część 1- Panem Łukaszem Mozgielem, tel. 603 914 611
 • Część 2- panem Jerzym Kalwą, tel. 502 333 944
 • Część 3- Panem Jarosławem Justyniarskim, tel. 532 032 132

Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie przed przewidzianym terminem składania ofert. Dowód przeprowadzenia wizji lokalnej stanowi dołączenie do oferty potwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu zgodnego w treści z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.

Oferty Wykonawców, którzy nie wzięli udziału w wizji lokalnej zostaną odrzucone, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.10.2023 12:43:24
 • Justyna Rochecka

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 27.10.2023 13:11:37
 • Justyna Rochecka

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. 3
 • 13.11.2023 13:42:41
 • Justyna Rochecka

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz.1 i 2

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry