Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji na obiektach hydrotechnicznych, Zaporze w Dobczycach oraz pompowniach Myślenice i Banowice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.131.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.09.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  22.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.09.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji na obiektach hydrotechnicznych, Zaporze w Dobczycach oraz pompowniach Myślenice i Banowice” będących w administracji PGW WP Zarządu Zlewni w Krakowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025. Przeglądy i pomiary elektryczne należy wykonać w poszczególnych latach w terminach do 31 października 2023, 31 października 2024, 30 września 2025 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. W ramach wykonanych kontroli Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia protokołów dotyczących stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej dla każdego budynku i obiektu oddzielnie.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SWZ

– Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 4a do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu prac elektrycznych na obiektach hydrotechnicznych;
 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
 • co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz do wykonywania prac kontrolo - pomiarowych w pełnym zakresie do 1kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa 1 (1 kV) – E.
 • co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń elektrycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa 1 (1 kV) – D.

 

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.09.2023 14:49:58
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
 • 22.09.2023 14:50:25
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postepowania.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry