Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Wadowicach – etap II (3 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.125.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.09.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  29.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.09.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Wadowicach – etap II.

Zadanie zostało podzielone na 3 części:

Część I„Roboty konserwacyjne na potoku Wieprzówka wraz z zasypem wyrw brzegowych w km 19+255-19+990 w msc. Andrychów, gm. Andrychów, pow. wadowicki"

Część II„Roboty związane z udrożnieniem i zasypem wyrw na potoku Choczenka 
w km 4+900-8+220 w msc. Chocznia, gm. Wadowice, pow. wadowicki”

Część III„Roboty konserwacyjne wraz z zasypem wyrw brzegowych na potoku Witanowickim w km 0+000-1+000 w m. Witanowice, gm. Tomice, pow. wadowicki"

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy dla części nr 1 – Załącznik Nr 1a do SWZ

– Wzór umowy dla części nr 2 – Załącznik Nr 1b do SWZ

– Wzór umowy dla części nr 3 – Załącznik Nr 1c do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 – Załącznik Nr 2a do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 – Załącznik Nr 2b do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 – Załącznik Nr 2c do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części nr 1 - Załącznik nr 4a do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części nr 2 - Załącznik nr 4b do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części nr 3 - Załącznik nr 4c do SWZ

– Decyzje RDOŚ dla części nr 1, 2 oraz 3 – Załącznik nr 12 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy w zakresie poszczególnych części zostały określone w załączniku nr 1a, 1b oraz 1c do SWZ - Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto w zakresie każdej z części zamówienia.

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.09.2023 14:39:39
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry