Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ZZ Giżycko - RZGW w Białymstoku

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.61.2023.KD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.09.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  26.09.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych dotyczących adaptacji pomieszczeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym zasilania, okablowania strukturalnego wraz z dostawą osprzętu zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego  pt. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ZZ Giżycko - RZGW w Białymstoku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SWZ.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewni 3 letnią gwarancję na wszystkie wykonane prace oraz dostarczone urządzenia licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego umowy z wyjątkiem zainstalowanych elementów okablowania strukturalnego, na które Wykonawca dostarczy certyfikat gwarancji systemowej producenta na instalację z min. 20-letnią gwarancją na system okablowania jako całość.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem min. budowę/przebudowę sieci telekomunikacyjnej.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

Branże CPV

 • 72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry