Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi związane z utrzymaniem brzegów cieków oraz wałów p. powodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+4813446-33-11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.64.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.09.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  26.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.09.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia   są   „Usługi związane z utrzymaniem brzegów cieków oraz  wałów  p.  powodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle” w podziale na 7 części:
Część 1: Utrzymanie potoku Lignoza w km 0+000 - 4+051,
Część 2: Utrzymanie potoku Kanał Grądzki w km 0+000 - 4+840,
Część 3: Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Moszczanka - koszenie skarp w km 0+000-18+940) w m. Gorlice, Klęczany, Zagórzany, Moszczenica i Staszkówka, gm. Gorlice i Moszczenica,
Część 4: Utrzymanie wałów - prawy wał Wisłoki w km 0+000 -28+681 i 0+000-1+764 i wały cofkowe rowu Złotnicko-Berdechowskiego L+P w km L - 0+000-0+255 i P- 0+000-0+256,
Część 5: Utrzymanie wałów - lewy wał Wisłoki w km 0+000 - 24+616 i  0+000 - 4+107 i lewy wał Kiełkowskiego w km 0+000 - 1+971
Część 6: Utrzymanie wałów - wały Starego Brnia L+P - 14623 mb w km L - 0+000 - 4+123 i 0+000 - 3+500, P - 0+000 - 7+000,
Część 7: Utrzymanie wałów - wały Starego Brnia L+P - 14008 mb w km L - 3+500 - 11+111, P - 7+000 - 13+397.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub  zawodowej  dla  wszystkich  części  zamówienia  na  zasadach określonych w lit. a) – d):
a)    Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności  technicznej  lub  zawodowej  Wykonawca  musi  wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków, lub urządzeń wodnych,
b)    Wykazane zamówienie winno być poparte dowodami określającymi, czy usługa została wykonana   należycie,
c)    W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
d)    Kwalifikacja nastąpi na podstawie  Załącznika nr 7 i 8 do Formularza oferty.

 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry