Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zwiększenie retencji korytowej – wykonanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych za pomocą istniejącego urządzenia wodnego na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.914411222
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.21.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  19.09.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  20.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.10.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą (jeśli jest wymagana) na usługę wodną tj. piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód, a także na szczególne korzystanie
  1. z wód tj. zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), sporządzenie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wraz z ewentualnymi poprawkami i uzupełnieniami wynikającymi z wezwań właściwych organów, oraz dokonaniem niezbędnych uzgodnień administracyjnych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.3 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy  stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, którychsposób złożeniazostał opisany w pkt 14.1 – 14.6
  specyfi kacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzystazzakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji zWykonawcami.
  Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
  Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
  wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłaniaogłoszeńiotrzymywania
  informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Niejest to adresdokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry