Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie sprawności technicznej lodołamaczy stacjonujących w porcie obiektu hydrotechnicznego we Włocławku w sezonie 2023/2024

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.81.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.10.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  20.11.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.11.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie sprawności technicznej lodołamaczy stacjonujących w porcie obiektu hydrotechnicznego we Włocławku w sezonie 2023/2024.

Wykonawca będzie realizował zadanie w zakresie utrzymania sprawności technicznej 8 lodołamaczy będących własnością Zamawiającego. Lodołamacze stacjonują w porcie obiektu hydrotechnicznego we Włocławku przy ul. Płockiej 171.

W ramach zadania Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego będzie wykonywał wszelkie naprawy bieżące, eksploatacyjne, awaryjne pozwalające zachować w pełni sprawność techniczną floty lodołamaczy. 

Wykonawca zapewni naprawy w szczególności silników spalinowych, usuwanie awarii mechanicznych osprzętu (urządzeń w siłowni, na pokładzie), elektrycznych, spawalniczych (stal oraz aluminium) i innych nieprzewidzianych powyżej napraw oraz zapewni części zamienne i niezbędne materiały eksploatacyjne w okresie trwania umowy konieczne do usunięcia awarii.

Szczegółowy zakres prac oraz wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów zawierają załączniki do SWZ, w tym Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

  1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
  2. Umowa zostanie zawarta według projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy), stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.
  3. Wykonawca akceptuje treść projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy), na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  4. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

   a/ wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

   b/ oświadczenie, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem imiennym osób, które będą wykonywały czynności, o których mowa w pkt 4.10 niniejszej specyfikacji, zatrudnionych na umowę o pracę
   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

   c/ opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż wartość Zadania, ważnej przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Kserokopia polisy wraz z dowodem uiszczenia składek stanowić będzie  załącznik nr 4 do Umowy.

  5. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy).

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.81.2023/ZZWŁ, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,
  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.11.2023 10:19:38
 • Anna Muszalska

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 829.020,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100).
 • 20.11.2023 13:32:17
 • Anna Muszalska

 • Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), informuję, o
  1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach,
  oraz dodatkowo o okresie gwarancji oferowanym przez Wykonawcę:

  W postepowaniu wpłynęły następujące oferty:

  Oferta nr 1
  EFB PARTNER JERZY KRUCZYŃSKI
  UL. POLNA 63, 05-140 SEROCK.
  Cena oferty: 826.560,00 zł
  Okres gwarancji: 12 miesięcy

  Oferta nr 2
  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A
  ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa
  Cena oferty: 952.020,00 zł
  Okres gwarancji: 12 miesięcy
 • 12.01.2024 13:38:12
 • Anna Muszalska

 • Zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
  2023 r., poz. 1605, ze zmianami) - zwana dalej „ustawą Pzp”, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w postępowaniu
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania wybrano jako najkorzystniejszą
  ofertę złożoną przez wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A
  ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa
  Cena oferty: 952.020,00 zł, Okres gwarancji: 12 miesięcy
  Uzasadnienie prawne:
  Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, tj. na podstawie
  kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
  Uzasadnienie faktyczne:
  W przedmiotowym postępowaniu w w/w części oferta Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A
  ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o kryteria oceny ofert
  wynikający z dokumentów zamówienia. Ponadto, Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty i potwierdził
  spełnianie wszystkich warunków zamówienia określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
  postępowaniu.
 • 08.02.2024 10:47:43
 • Anna Muszalska

 • informacja o zakończeniu postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Modlińska 17
03-199 Warszawa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry