Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kanał Bydgoski - roboty konserwacyjne

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
tel.52 356 57 62
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ZPU.1.2711.37.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.10.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  30.10.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na terenie Nadzoru Wodnego w Nakle nad Notecią. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz dokumentacja techniczna. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, co najmniej jedną robotę związaną z konserwacją, pracą lub robotą utrzymaniową cieku, rzeki, rowu lub kanału. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca złoży wraz z ofertą dowód określający czy prace zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana lub inne dokumenty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy. 

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROWODKAN Sp. z o.o.

Zodiakowa 15
61-244 Poznań

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry