Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Określenie wysokości rynkowego czynszu dzierżawnego jazu na rzece Nysa Kłodzka w km 49+003 w miejscowości Piątkowice

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 78 943
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  V.ROZ.2711.116.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.03.2024 15:00
 • Termin złożenia oferty
  22.03.2024 16:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem wyceny jest rynkowy roczny czynsz dzierżawny na potrzeby zawarcia umowy dzierżawy jazu położonego w miejscowości Piątkowice w km 49+003 rzeki Nysa Kłodzka przeznaczonego do redukcji i stabilizacji spadku podłużnego dna rzeki oraz piętrzenia wody do celów energetycznych.

Przedmiot dzierżawy – jaz piętrzący wodę położony jest na działce nr 665, obręb Piątkowice, gm. Łambinowice.

Powierzchnia jazu stałego żelbetowego wynosi 1822 m2.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wycenę nieruchomości należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1832). Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości. W ramach zamówienia należy sporządzić operat szacunkowy w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia:  30 kwietnia 2024 r.

Warunki gwarancji: 24 miesiące.

Informacje dodatkowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Oświadczenia o:

 • posiadaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości;
 • posiadaniu niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i braku zastrzeżeń do zakresu prac.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy V.ROZ.2711.116.2024”

Branże CPV

 • 71319000-7 - Usługi biegłych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.03.2024 13:14:27
 • Antonina Majewska

 • Przesłano protokół i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Określenie wysokości rynkowego czynszu dzierżawnego jazu na rzece Nysa Kłodzka w km 49+003 w miejscowości Piątkowice (V.ROZ.2711.116.2024)".
 • 25.03.2024 13:25:53
 • Antonina Majewska

 • Spośród złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy GEOPOL Marek Wajer

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry