Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych części Nowego Jazu Stopnia Koźle z naprawą włazu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31, wew. 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  C.ROZ.2711.94.2024.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.03.2024 15:00
 • Termin złożenia oferty
  08.04.2024 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zadaniu pn.: "Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych części Nowego Jazu Stopnia Koźle z naprawą włazu".

Szczegółowy zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz Przedmiar robót - załącznik nr 5.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, potwierdzające że dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą specjalizującą się w wykonaniu przedmiotu zamówienia (zgodnie z OPZ oraz Przedmiarem robót).

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Oświadczenie – załącznik nr 4;
 3. Kosztorys ofertowy uproszczony.

Osoba wskazana do kontaktu: Krzysztof Kubowicz, tel. 691 258 774.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 69 618,00 zł brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej PGW WP do dnia 08.04.2024 r. do godz. 08:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry