Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utylizacja i zbiór martwych zwierząt” z podziałem na 2 części

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.(12) 62 84 291
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KN.ZPU.2711.6.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.03.2024 14:30
 • Termin złożenia oferty
  28.03.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie padłych zwierząt i ich części własnym transportem z terenu działalności ZZ w Nowym Sączu, tj. z terenu Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów, Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane oraz Nadzoru Wodnego Tarnów.
 

Zadanie podzielone na 2 części:

Część I - Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru  Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane

Część II - Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tanowski, m. Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) :

DOTYCZY OBYDWÓCH CZĘŚCI:

Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zlecenia w zakresie usuwania martwych zwierząt (potwierdzone dowodami określającymi, że powyższe usługi zostały wykonane w sposób należyty np. karta przewozu, referencje)

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 „Wykaz zrealizowanych usług” wraz z załączonymi dowodami.
 

 1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać:
 1. aktualna decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu Wykonawcy usługi do przewożenia padłych zwierząt;
 2. aktualną umowę pomiędzy Wykonawcą, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt na odbiór i utylizację padłych zwierząt;
 3. aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer    identyfikujący pomiotowi świadczącemu usługi w rzeczowym zakresie;

Na potwierdzenie spełnienia warunków podanych w pkt 2 lit. a) – c) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zamówienia, stanowiące załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
 • skan aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu Wykonawcy usługi do przewożenia padłych zwierząt;
 • skan aktualnej decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikujący pomiotowi świadczącemu usługi w rzeczowym zakresie;
   

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

PRAWO OPCJI

 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, polegającej na zwiększeniu maksymalnego wynagrodzenia umownego. Maksymalna wartość opcji to 70% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 3 umowy.
 2. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania środków finansowych na realizację zamówienia w ramach prawa opcji.
 3. Realizacja zamówienia  w ramach opcji odbywa się na zasadach właściwych dla zamówienia podstawowego i obejmuje ten sam zakres prac. Od momentu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, do przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach opcji odnoszą się wszystkie zapisy umowy bezpośrednio regulujące kwestie opcji oraz regulujące sposób wykonania umowy oraz obowiązki Wykonawcy w sposób ogólny.
 4. Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji ze wskazaniem terminu, od którego obowiązują wszystkie zapisy dotyczące zamówienia realizowanego w ramach opcji.
 5. Zamawiający złoży wykonawcy ostatnie oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż 3 dni przed terminem określonym w § 2 umowy.
 6. Rozliczenie przedmiotu umowy objętego zakresem zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie wykonawcy.
 7. Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy roszczenie o wykonanie przez Zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
 8. Wykonawcy nie przysługuje prawo rezygnacji z realizacji opcji i nie może składać oferty jedynie w zakresie zamówienia podstawowego. Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie tj. zarówno zamówienia podstawowego, jak i objętego prawem opcji.

Branże CPV

 • 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część I
 • Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część II
 • Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski, m. Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry