Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi ochrony mienia, ochrony fizycznej, dozoru, monitoring - Ochrona i monitoring siedziby Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.18 441 37 89 wew. 41
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KN.ZOO.2711.6.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.03.2024 12:00
 • Termin złożenia oferty
  11.04.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stała usługa całodobowego monitoringu i ochrony budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu przy ulicy Naściszowskiej 31, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie. polegający na całodobowym monitoringu systemu alarmowania przez stację alarmowania wraz z natychmiastową reakcją grupy interwencyjnej. Chroniony budynek Zarządu Zlewni w Nowym Sączu o powierzchni 730,3 m² stanowią pomieszczenia biurowe, magazynowe i pomocnicze. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną/przyziemną, jedną klatkę schodową oraz dwa wejścia do budynku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

  1. Posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
   lub zawodowej:
   1. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie
    z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r.
    poz. 1995).
   2. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawniającą do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie
    z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U.
    z 2021 r. poz. 1995)
   3. Wykonawca wykaże, że posiada świadectwo broni, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t. j. Dz.U z 2022 r. poz. 2516)

    W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą skany aktualnych koncesji, wymienionych w lit. a)- b) oraz świadectwa broni, o którym mowa w lit. c).

   4. 2. Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   5. a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej co najmniej 1 usługę w zakresie ochrony obiektów użyteczności publicznej, odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Usługa ta winna być świadczona nieprzerwanie przez okres minimum 6 kolejnych miesięcy, w ramach jednej usługi
   6. UWAGA!
   7. Zamawiający informuje, że dopuszcza zarówno usługi zrealizowane (zakończone),
   8. jak również świadczenia rozpoczęte, będące w realizacji (powtarzające się lub ciągłe).Poprzez usługę zrealizowaną należy rozumieć zrealizowanie (zakończenie potwierdzone protokołem odbioru usług lub równoważnym dokumentem) do dnia składania ofert.
   9. Poprzez usługę rozpoczętą należy rozumieć zrealizowanie części zamówienia
   10. pod warunkiem, że okres wykonywania tej usługi wyniósł nieprzerwanie minimum 6 miesięcy. Wykaz usług w sposób jednoznaczny musi potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w niniejszym postępowaniu.
   11. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 „Wykaz usług” wraz z załączonymi dowodami.
   12. b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 4 osobami wpisanymi
    na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
    o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz posiadającymi legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni w trybie przepisów Ustawy  z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t. j. Dz.U z 2022 r. poz. 2516), którzy wezmą udział w realizacji zamówienia

    Na potwierdzenie spełnienia warunków podanych w pkt. 6, ppkt. 2) lit. b) Wykonawca złoży uzupełniony załącznik nr 6 – „Wykaz osób”.

Warunki realizacji umowy

 Wzór umowy załacznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

Branże CPV

 • 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Elitarne Biuro Ochrony Biznesu Grom

Kilińskiego 46
33-300 Nowy Sącz

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry