Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w korytach cieków administrowanych przez Zarząd Zlewni Katowice - obszar działania Nadzór Wodny Olkusz

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697101365
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  C.ROZ.2711.113.2024.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.03.2024 12:00
 • Termin złożenia oferty
  11.04.2024 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w korytach cieków administrowanych przez Zarząd Zlewni Katowice - obszar działania Nadzór Wodny Olkusz:

 • część 1 -  Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w korycie  c. Baba w km 0+000 -9+100 i c. Witeradówka w km 0+250-3+470 w m. Olkusz, Witeradów gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie
 • część 2 -    Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w korycie  c. Tarnówka w km 0+000-10+700 w m. Golczowice, Cieślin, Bydlin gm. Klucze i w m. Załęże, Domaniewice, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. zakup map zasadniczych,
 2. wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w korycie c. Baba w km 0+000 - 9+100 i c. Witeradówka w km 0+250 - 3+470,
 3. wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych w korycie c. Tarnówka w km 0+000 - 10+700,
 4. przygotowanie dokumentacji,
 5. naniesienie lokalizacji zinwentaryzowanych urządzeń wodnych,
 6. wykonanie poprawek i uzupełnień.

Więcej w Szczegółowych Opisach Przedmiotu Zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy

W przypadku składania oferty przez konsorcjum, oferent dołącza umowę konsorcjum między Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że w toku badania ofert ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia          wyjaśnień, uzupełnień lub poprawy omyłek pisarskich lub rachunkowych  

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane)

Wykonawca gwarantuje, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz zasoby gwarantujące należyte i terminowe wykonanie zleconego mu przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i przepisami obowiązującego prawa.

Warunki realizacji umowy

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

 1. Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zasoby do bezusterkowej realizacji zadania zgodnie z wymogami SOPZ i umowy
 2. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - min. pięć operatów wodnoprawnych, stanowiących podstawę uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na podstawie których została uzyskana prawomocna decyzja, lub że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną usługę polegającą na zinwentaryzowaniu systemów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe lub kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości co najmniej 1 000 m. Łączna wartość opracowań nie może być mniejsza niż 20 000,00 zł netto
 3. Na potwierdzenie warunku określonego powyżej Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług dołączone do Wykazu usług stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Zamawiający informuje, że w toku badania ofert ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, uzupełnień lub korekt oferty.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.04.2024 15:09:11
 • Bartosz Balinski

 • 1. Zgodnie z SOPZ punkt 3.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia danych adresowych właściciela nieruchomości na której posadowione jest urządzenie wodne, wg RODO dane te objęte są ochroną. Na jakiej podstawie i w jaki sposób mają być zbierane dane osobowo/adresowe?
  2. Czy przedmiot zamówienia obejmuje określenie przez Wykonawcę czy na dane urządzenie wodne było wydane pozwolenie wodnoprawne? Jeżeli tak to w jaki sposób Wykonawca ma to weryfikować.
  Dzień dobry,
  Poniżej przekazujemy odpowiedzi na pytania:

  Ad. 1) Między Zamawiającym a Wykonawcą, oprócz umowy cywilno-prawnej (umowy głównej), zostanie również zawarta (akcesoryjna) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która reguluje wzajemny stosunek stron i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  Do pozyskania danych z Ewidencji Gruntów i Budynków, Wykonawca zostanie upoważniony stosownym pełnomocnictwem przez Zamawiającego.

  Ad. 2) Tak. Wymaga się, aby Wykonawca zweryfikował czy na zinwentaryzowane urządzenie wydane zostało pozwolenie wodnoprawne. Sposób pozyskania wydanych decyzji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający może dysponować częściową bazą danych graficznych lokalizacji; współrzędnych geograficznych, dla których zostały wydane pozwolenia wodnoprawne przez Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice. Pozostałe decyzje wydane do 2018 r. winny zostać zweryfikowane we właściwym terytorialnie starostwie powiatowym.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

STUDIO MAP MARCIN SPISAK

os. Paderewskiego 7/8 /3
32-626 Jawiszowice

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry