Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbiórka budynku w Życinach gm. Raków

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600 Sandomierz
tel.413535049
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  K.ROZ.2711.113.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.04.2024 10:00
 • Termin złożenia oferty
  12.04.2024 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka budynku nieużytkowanego podpiwniczonego, parterowego, mieszkalno - gospodarczego usytuowanego na działce nr ewid.  1398 obręb 0028 Życiny w miejscowości Życiny 103A, z uwzględnieniem projektu technicznego odtworzenia skarpy drogi, przy której znajduję się wyżej wymieniony budynek.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynków lub obiektów budowlanych (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż 10 000,00 zł
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami oraz projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia robotami budowlanymi może kierować jedna osoba, jeżeli posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz robót zgodny załącznikiem nr 6, oraz wykaz osób zgodny z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego.

"Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w okresie ostatnich 48 miesięcy z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, kar umownych, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady".

Warunki realizacji umowy

Określa załącznik nr 1- wzór umowy.

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Kopax Zmechanizowane roboty ziemne usługi transportowe Artur Garnuszek

Błonie 70
27-660 Koprzywnica

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry