Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Naprawa umocnień brzegowych potoku Kopydło w km 0+090-0+125 w m. Wisła gm. Wisła (rozmiar rzeczowy: 0,035 km)

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.663933004
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  C.ROZ.2711.174.2024.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.05.2024 15:00
 • Termin złożenia oferty
  16.05.2024 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy umocnień brzegowych potoku Kopydło w km 0+090 – 1+125 w m. Wisła gm. Wisła, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.

Realizacja prac obejmuje:

 • Wykonanie koniecznych prac rozbiórkowych w obrębie stopnia górnego
 • Wykonanie budowli żelbetowej na odcinku od górnego stopnia wypadu do stopnia gurtu zamykającego
 • Wykonanie budowli betonowej zamykającej istniejący kosz siatkowo-kamienny.
 • Utylizacja zdemontowanych materiałów

Prace należy prowadzić w wygrodzeniu w warunkach pozwalających na ich realizację bez zatrzymania przepływu wody w potoku.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować zajęty czasowo teren w obrębie obiektu oraz usunąć oznakowanie czasowe.

Prace remontowe należy prowadzić w oparciu o przedstawiony wyżej zakres oraz przedmiar robót, a także wg ustaleń z inspektorem nadzoru inwestorskiego i użytkownikiem rybackim.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zasoby do bezusterkowej realizacji zadania zgodnie z wymogami SOPZ i umowy.
 2. Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 1 (jedno) zadanie dotyczące wykonania robót remontowych w korytach cieków naturalnych (rzek, strug lub potoków) na kwotę min. 20 000,00 zł brutto

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ATRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krakowska 120
43-353 Porąbka

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry