Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Całoroczne utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty - przepompownia Ostaszów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
tel.757824602
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  V.ROZ.2711.194.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.05.2024 11:00
 • Termin złożenia oferty
  17.05.2024 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa oraz nadzoru na terenie obiektu przepompowni wód deszczowych w Ostaszowie zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym decyzja nr SR.6341.5.2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku w celu utrzymania prawidłowej eksploatacji urządzeń pompowni Ostaszów należy wykonywać prace tj.

 • Konserwację 500 mb cieku Doprowadzalnik A w km 0+000-0+500 (od wlotu do ziemnego zbiornika wyrównawczego);
 • Konserwację żelbetonowego kanału zrzutowego (parametry dł. 45 m, szer. 2,5 m i gł. 1,7m) z wylotem do rzeki Szprotawa raz w roku w okresie letnim (najpóźniej do 31 sierpnia br.) poprzez oczyszczanie ścian kanału z naprawą ubytków powierzchni konstrukcji betonowych kanału;
 • Malowanie barierek kanału zrzutowego oraz barierki na wylocie do rz. Szprotawa;
 • Oczyszczenie schodów oraz elementów betonowych przy budynku przepompowni i likwidację ubytków, pęknięć czy naruszeń struktury betonu odmalowanie barierek oraz drabiny wejściowej na dach, krat w oknach. w pierwszym półroczu trwania umowy;
 • Zakup i zamontowanie łaty wodowskazowej przy ujęciu wody do budynku pompowni przy rzędnej dna 125,00 m n.p.m. zbiornika wyrównawczego. W pierwszym półroczu trwania umowy przy niskim zwierciadle wody zbiornika wyrównawczego;
 • Remont poszycia dachowego budynku socjalnego oraz przepompowni. Czas wykonania prac czerwiec/lipiec/sierpień. Budynek socjalny powierzchnia dachu – 45 m2, Budynek pompowni powierzchnia dachu – 54,81m2;
 • Odmalowanie ogrodzenia, oczyszczenie i konserwacja podmurówki z uzupełnieniem ubytków w drugim półroczu trwania umowy;
 • Wykonanie odmulenia zbiornika wyrównawczego o wymiarach 20x35 m oraz oczyszczenie przepustu okularowego 2 x 1400 w okresie letnim do 31 października br. z rozplantowaniem na powierzchni naszej działki;
 • Wykonanie badań sprzętu dielektrycznego stacji transformatorowej 20/0,4kV nr S-823-5;
 • Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji izolacji w budynku pomp oraz budynku socjalnym w terminie do 31 września 2024 r.;
 • Wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych w szafie sterowniczej wraz z montażem dodatkowej izolacji przewodów. Zabezpieczenie drogi kablowej instalacji elektrycznej zasilania pomp (wymiana koryt aluminiowych na osłony w listwach). W drugim półroczu trwania umowy;
 • Wykonywania bieżących robot konserwacyjnych terenu pompowni.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej 1 zamówienie obejmujące utrzymanie i bieżącą eksploatację pompowni wraz z budowlami towarzyszącymi
o wartości wynoszącej co najmniej 50 000,00 zł brutto lub wykaże się referencjami w zakresie obsługi, konserwacji, eksploatacji przepompowni wodnych przez okres co najmniej 5 lat.

Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą ze świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażowym dla urządzeń, instalacji
i sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „DOZORU” na sieciach niskiego napięcia;  osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „EKSPLOATACJI” na sieciach niskiego napięcia; − osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „EKSPLOATACJI” do obsługi pomp obiegowych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Do podstawowych obowiązków każdym miesiącu w zakresie nadzoru nad przepompownią należy:

 • oględziny instalacji w przepompowni Ostaszów,
 • sprawdzanie i aktualizacja dokumentacji,
 • prowadzenie książki napraw i zaleceń,
 • utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej pomp i urządzeń związanych z pompownią,
 • załączenie i wyłączanie pomp w trakcie sterowania ręcznego, zgodnie z przyjętym programem i nadzór nad ich pracą,
 • kontrolowanie wskazań urządzeń sygnalizacyjnych i pomiarowych,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji technicznych,
 • utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia i wyposażenia przepompowni,
 • utrzymanie czystości i porządku w obiektach przepompowni oraz w ich otoczeniu,
 • udział w przeprowadzanych przeglądach bieżących i głównych agregatów pompowych,
 • prowadzenie książki eksploatacyjnej przepompowni; przestrzeganie przepisów BHP oraz poleceń Zamawiającego i nadzoru inwestorskiego,

bieżące informowanie o podejmowanych czynnościach/pracach na terenie przepompowni i powiadomienie Zamawiającego o nieprawidłowościach i usterkach w pracy urządzeń;

Branże CPV

 • 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry