Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Psarskiego w km 1+940 - 2+700 (ul. Niepodległości do ul. Pokoju) poprzez udrożnienie i profilowanie koryta wraz z usunięciem zatorów, gm. Psary i m. Będzin - (rozmiar rzeczowy 0,760 km)

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697101888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  C.ROZ.2711.166.2024.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.05.2024 16:00
 • Termin złożenia oferty
  23.05.2024 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie uwzględnia prace utrzymaniowe polegające na koszeniu i karczowaniu obustronnych brzegów cieku na szerokości 2 m oraz kształtowanie skarp cieku wraz z remontem umocnień faszynowych (odcinkowo) na długości 620 m - z wykorzystaniem materiału z lokalnego usunięcia nanosów z koryta cieku w miejscach powstałych wyrw oraz lokalnie zabudowa nor na skarpach cieku.

Zakres robót obejmuje:

 • ręczne wykoszenie porostów miękkich i gęstych, twardych ze skarp na szerokości 2 m
 • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
 • ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków gęstych
 • hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%, (odcinkami)
 • Lokalne/odcinkowe usuwanie zatorów, usuwanie namułów, rozbiórka tam bobrowych i nieczystości (naturalnych i antropogenicznych) tamujących swobodny przepływ wód w korcie cieku
 • remont zabudowy biologicznej brzegów cieku poprzez remont opasek z kiszki faszynowej (odcinkowo, obustronnie)
 • Ręczne uzupełnianie wyrw i miejsc powstania nor na skarpach cieku

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –

 • Remont budowli regulacyjnych w korytach cieków naturalnych (rzek, strug, potoków), na kwotę minimum 35 000,00  zł brutto.
 • Konserwację brzegów i dna cieków śródlądowych wód powierzchniowych, polegających na wykoszeniu brzegów z porostów traw i zakrzaczeń różnej gęstości oraz samosiewów drzew i usuwaniu roślinności korzeniącej w dnie cieku poprzez jej hakowanie,  na kwotę minimum 10 000,00  zł brutto.

 

Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia.

 • rozpoczęcie prac – od dnia protokolarnego przekazania terenu, które nastąpi pomiędzy
  14 a 21 czerwca 2024 r.
   – w dogodnym terminie uzgodnionym przez strony, lub po przyjęciu przez RDOŚ Katowice; Zgłoszenia prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.
 • zakończenie prac – 30 dni od daty przekazania terenu

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry