Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Zakopane „Konserwacja zabudowy regulacyjnej w partii ujściowej pot. Poroniec w km 0+000-0+100 w m. Poronin, gm. Poronin, pow. tatrzański, woj. małopolskie”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.(12) 62 84 291
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  KN.ZPU.2711.14.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.05.2024 13:40
 • Termin złożenia oferty
  24.05.2024 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o  wartości nie niższej niż 40 000 zł brutto.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4 „Wykaz zrealizowanych robót” wraz z załączonymi dowodami.

 1. Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), to jest:

  a) minimum 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie:  budowli hydrotechnicznych lub uprawniania melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane bądź równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 6, ppkt. 2) lit. a) Wykonawca złoży załącznik nr 6 – „Wykaz osób” wraz z załączonymi uprawnieniami kierownika robót oraz zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

b) minimum 1 osobą na stanowisku przyrodnika, pełniącego nadzór przyrodniczy nad zadaniem, posiadającą wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych. Ponadto wskazana osoba wykaże się doświadczeniem tj.: wykaże że, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, pełniła nadzór nad robotami budowlanymi, bądź pracami utrzymaniowymi prowadzonymi na rzece lub potoku.

Na potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 6, ppkt. 2) lit. b) Wykonawca złoży załącznik nr 6 – „Wykaz osób” wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi doświadczenie przyrodnika, tj. m.in. raportem z wykonanych prac w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego, protokołem odbioru prac w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego.

Zamawiający dopuszcza udział mniejszej ilości osób niż 2, o ile osoby te spełnią wszystkie wymagania wymienione w lit. a) oraz b).

 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry