Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Kontrola i ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Nowy Sącz (badania 5-cio letnie)"

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.(12) 62 84 291
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  KN.ZPU.2711.16.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.05.2024 12:30
 • Termin złożenia oferty
  27.05.2024 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 5-letniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa 5,828 km obwałowań klasy IV (klasa wszystkich odcinków obwałowań) będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, sporządzeniu protokołów z kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – wału przeciwpowodziowego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.), prognozowaniu działań modernizacyjnych, wskazaniu miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonaniu badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art. 62 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

 1. Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dokumentację o  wartości nie niższej niż 20 000,00 zł brutto (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty), polegającą na wykonaniu 5 – letniej kontroli (oceny) stanu technicznego wału przeciwpowodziowego, o długości nie mniejszej niż 3,0 km.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 „Wykaz zrealizowanych usług” wraz z załączonymi dowodami.

 1. Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:
 1. co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za nadzór i koordynację realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną  usługę polegającą na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych.

Na potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 6, ppkt. 2) lit. a) Wykonawca złoży załącznik nr 5 – „Wykaz osób” wraz z załączonymi uprawnieniami
oraz zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. co najmniej 1 osobą na stanowisku geologa inżynierskiego, posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust.2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029, z późn. zm.).
 2. co najmniej 1 osobą na stanowisku geodety, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Na potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 6, ppkt. 2) lit. b) oraz c) Wykonawca złoży załącznik nr 5 – „Wykaz osób” wraz z załączonymi uprawnieniami geologa i geodety.

Zamawiający dopuszcza udział mniejszej ilości osób niż 3, o ile osoby te spełnią wszystkie wymagania wymienione w lit. a) - c).
 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca w celu dokonania właściwej wyceny przed przygotowaniem i złożeniem oferty ma możliwość dokonania nieobowiązkowej wizji terenowej przedmiotu zamówienia.

Osoby do kontaktu:

Jan Sikora - tel. 609 275 279, 18 266 54 36 w. 14

Krzysztof Bobek - tel. 573 443 879, 18 266 54 36 w. 12.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry