Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  2833/JRP/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.11.2020 16:00
 • Termin składania ofert
  07.06.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.06.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót w ramach Kontraktu 3A.6 „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Częściach IV - VII SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamaiwjacy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osiągnięcie w każdym roku obrotowym z okresu ostatnich 3-ch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimalny roczny obrót w obszarze objętym przedmiotem zamówienia rozumianym jako przychód netto ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej
w kwocie co najmniej 3 000 000 PLN.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie urządzeń wodnych lub przeciwpowodziowych, w tym wykonanie pompowni o wydajności nie mniejszej niż 1 m3/sek. oraz jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przepustu o średnicy nie mniejszej niż 600 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego, o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto, lub

- dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie urządzeń wodnych lub przeciwpowodziowych, w tym wykonanie pompowni o wydajności nie mniejszej niż 1 m3/sek. oraz jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przepustu o średnicy nie mniejszej niż 600 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto.

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

 1. Przedstawiciel Wykonawcy
 2. Kierownik budowy.
 3. Kierownik robót hydrotechnicznych
 4. Kierownik robót instalacyjnych
 5. Osoby sprawujące nadzór przyrodniczy:

v.1. – botanik - fitosocjolog

v.2. – dendrolog

v.3. – zoolog – ekspert w zakresie bezkręgowców

v.4. – zoolog – ichtiolog

v.5. – zoolog - herpetolog

v.6. – zoolog -ornitolog

v.7. zoolog -chiropterolog

v.8. zoolog – teriolog

v.9 ekspert ds. ochrony wód

 

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:

Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

 • samochodem samowyładowczym o ładowności od 15 do 20 t – w ilości 2 szt.,
 • spycharką gąsienicową o mocy powyżej 75 KM – w ilości  1 szt.,
 • koparką gąsienicową o pojemności łyżki od 0,25 do 0,60 m3 – 1 szt.,
 • koparką gąsienicową o pojemności łyżki 1,8 m3 - 2,0 m3– w ilości 1 szt.,
 • maszynami i urządzeniami do pogrążania i demontażu ścianek szczelnych z grodzic stalowych – 1 kpl.
 • dźwig samojezdny o udźwigu nominalnym conajmniej do 30 t – 1 szt

 

szczegółowy opis warunków w dokumentacji postępowaniwa

Warunki realizacji umowy

warunki realziacji umowy określa wzór umowy stanowiący cz. III IDW

Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 150 000,00 PLN. szczegółowe informacje na temat wadium zawiera cz. 12 IDW.

Branże CPV

 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.11.2020 22:17:32
 • Marzena Pomorska

 • W związku z omyłką w zapisie pkt. II.2.7 ogłoszenia Zamawiający dokonał sprostowania ogłoszenia w zakresie ujednoicenia z zapisami siwz.
 • 28.12.2020 15:21:25
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 02.02.2021 10:37:09
 • Marzena Pomorska

 • Zamawijacy koryguje omyłke pisarską (tzw. "literówkę") w opisie warunków realziacji umowy
 • 02.02.2021 10:45:05
 • Marzena Pomorska

 • Dostosowano zamieszczony na Platformie opis warunków udziału w postępowaniu do zmiany treści siwz
 • 03.02.2021 10:16:34
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 15.02.2021 14:44:03
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 10.03.2021 14:52:48
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 26.03.2021 14:56:56
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 21.04.2021 10:58:10
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu
 • 05.05.2021 09:45:39
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 21.05.2021 20:32:09
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu
 • 21.05.2021 20:33:11
 • Marzena Pomorska

 • w zwiazku ze zmianą treści siwz zamawiający dokonał zmiany opisu zamówienia na Platformie zakupowej
 • 07.06.2021 09:31:42
 • Marzena Pomorska

 • Kwota, jaką zamawijacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 • 13.07.2021 14:23:17
 • Marzena Pomorska

 • badanie ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry