Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego” gmina Ryn oraz Miłki, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.22 58 70 360
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.95.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.12.2020 15:00
 • Termin składania ofert
  21.12.2020 12:30
 • Termin otwarcia ofert
  21.12.2020 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce istniejących umocnień i budowie nowych umocnień Kanału Szymońskiego na odcinku w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo w gminie Ryn oraz Miłki, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie.

Zamówienie obejmuje bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w innych branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego”.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Osoba skierowana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie –
co najmniej jednej usługi, obejmującej w swym zakresie pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
realizacji (budowa, odbudowa, przebudowa, remont) obiektów hydrotechnicznych;

Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego- osoba ta musi posiadać minimum 4-letnie doświadczenie przy nadzorowaniu robót hydrotechnicznych oraz posiadać doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji (budowa, odbudowa, przebudowa, remont) 3-ech obiektów hydrotechnicznych, o wartości robót co najmniej 4-ech milionów złotych każda.

 

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.12.2020 08:50:55
 • Zofia Żbikowska

 • Link do postępowania na wykonanie robót budowlanych:
  https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1401,Przebudowa-i-umocnienie-Kanalu-Szymonskiego-w-km-4034-4270-szlaku-glownego-Pisz-.html .
  Pod powyższym linkiem jest zamieszczona dokumentacja projektowa wraz z decyzjami.
 • 28.12.2020 15:44:26
 • Marta Laskowska

 • wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja

Postępowanie zakończone

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry