Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  3068/JRP/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.12.2020 13:00
 • Termin składania ofert
  18.05.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.05.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Kontraktu 3A.2

Kontrakt na roboty 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Serafa 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Częściach IV - VII SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osiągnięcie w każdym roku obrotowym z okresu ostatnich 3-ch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimalny roczny obrót w obszarze objętym przedmiotem zamówienia rozumianym jako przychód netto ze sprzedaży produkcji budowlano - montażowej w kwocie co najmniej 15 000 000 PLN.  

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie suchych zbiorników retencyjnych, zbiorników wodnych lub wałów przeciwpowodziowych o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000 PLN brutto, lub

- dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie suchych zbiorników retencyjnych, zbiorników wodnych lub wałów przeciwpowodziowych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto,

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:

Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

 1. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba posiadająca co najmniej 6 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane w tym doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jedną zrealizowaną przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 28.12.2020 r., inwestycją o równowartości robót minimum 6 000 000 PLN brutto. Przez „zarządzanie kontraktami” rozumie się pełnienie funkcji obejmującej łącznie m.in. obowiązek koordynowania realizacji inwestycji, rozliczania robót, poświadczania płatności należnych wykonawcy oraz dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku sporów między stronam,
 2. Kierownik Budowy - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności – hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy na zakończonych w ciągu ostatnich 10 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 28.12.2020 r., co najmniej 2 kontraktach z zakresu budowli hydrotechnicznych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) o wartości każdego kontraktu minimum 6 000 000 PLN brutto. 
 3. Kierownik robót hydrotechnicznych – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 lata doświadczenia, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w.
 4. Kierownik robót instalacyjnych - osoba posiadająca: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 lata doświadczenia, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w
 5. Osoby sprawujące nadzór przyrodniczy:

Wszyscy Eksperci zespołu nadzoru przyrodniczego wymienieni w Opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 7 Nadzory, winni spełniać wymagania dotyczące doświadczenia, zgodnie z Załącznikiem 1 Plan działań łagodzących, do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu na roboty 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2, pozycja 86, tj. każdy z członków zespołu posiadać będzie w dorobku zawodowym co najmniej dwa nadzory przyrodnicze nad robotami budowlanymi. W zespole nadzoru przyrodniczego zostanie wyznaczona osoba koordynująca i nadzorująca działania związane z realizacją PZŚ.

v.1 – botanik - fitosocjolog – osoba posiadająca: wykształcenie wyższe  z zakresu biologii lub leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy inwestycjach z zakresu botaniki, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań, związanych z ochroną flory, w szczególności gatunków i siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 o których mowa w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory - tzw. Dyrektywie Siedliskowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

v.2 – dendrolog – osoba posiadająca: wykształcenie wyższe  z zakresu biologii lub leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy inwestycjach z zakresu botaniki, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań, związanych z ochroną drzew i krzewów, w szczególności gatunków i siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. Dyrektywie Siedliskowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

v.3 – zoolog - entomolog (ekspert w zakresie bezkręgowców) – osoba posiadająca: wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy inwestycjach z zakresu bezkręgowców, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań, związanych z ochroną fauny, w szczególności gatunków stanowiących przedmioty ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. Dyrektywie Siedliskowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

v.4. – zoolog – ichtiolog - osoba posiadająca: wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy inwestycjach z zakresu ichtiologii, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań, związanych z ochroną ichtiofauny, w szczególności gatunków stanowiących przedmioty ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. Dyrektywie Siedliskowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

v.5 zoolog - herpetolog – osoba posiadająca: wykształcenie wyższe  z zakresu biologii lub leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy inwestycjach z zakresu herpetologii, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań, związanych z ochroną herpetofauny, w szczególności gatunków stanowiących przedmioty ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. Dyrektywie Siedliskowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

v.6 zoolog – ornitolog - osoba posiadająca: wykształcenie wyższe  z zakresu biologii lub leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy inwestycjach z zakresu ornitologii, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań, związanych z ochroną awiofauny, w szczególności gatunków stanowiących przedmioty ochrony ptaków o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – tzw. Dyrektywie Ptasiej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

v.7 – zoolog - chiropterolog - osoba posiadająca: wykształcenie wyższe  z zakresu biologii lub leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy inwestycjach z zakresu chiropterologii, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań, związanych z ochroną chiropterofauny, w szczególności gatunków stanowiących przedmiot ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. Dyrektywie Siedliskowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

v.8. zoolog – teriolog - osoba posiadająca: wykształcenie wyższe  z zakresu biologii lub leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy inwestycjach z zakresu teriologii, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań, związanych z ochroną ssaków nielatających, w szczególności gatunków stanowiących przedmioty ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory– tzw. Dyrektywie Siedliskowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

v.9 ekspert ds. ochrony wód – osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu ochrony wód lub pokrewne i doświadczenie polegająca na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych.

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

 

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:

 

Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

 • samochodem samowyładowczym o ładowności od 15 do 20 t – w ilości 8 szt.,
 • spycharką gąsienicową o mocy powyżej 75 KM– w ilości 4 szt.,
 • koparką gąsienicową o pojemności łyżki 0,25 – 0,60 m3 – 2 szt.,
 • koparką gąsienicową o pojemności łyżki od 1,8 do 2,0 m3– w ilości 2 szt.,
 • maszynami i urządzeniami do budowy przesłony przeciw filtracyjnej – 1 komplet,
 • walcem okołkowanym – w ilości 2 szt.,
 • równiarką - w ilości 2 szt.

UWAGA: pełen opis warunków udziału w postępowaniu  zawarto w  dokumentach postępowania - cz. I IDW

 

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy stanowiwzór umowy będcy cz. III IDW.

Branże CPV

 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.12.2020 10:53:01
 • Marzena Pomorska

 • Uzupełniono opis zamówienia
 • 28.12.2020 10:56:46
 • Marzena Pomorska

 • Uzupełniono opis zamówienia
 • 05.02.2021 13:41:41
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 22.02.2021 14:14:01
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 10.03.2021 14:11:43
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 24.03.2021 15:29:12
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu
 • 13.04.2021 14:40:19
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 • 13.04.2021 14:44:07
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz zamawijacy dokonał zmiany opisów postępowania na Platformie Zakupowej
 • 30.04.2021 11:10:01
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 30.04.2021 21:00:41
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano zmiany dat składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 12.05.2021 15:43:34
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu
 • 18.05.2021 10:19:05
 • Marzena Pomorska

 • Budżet postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry