Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie robót budowlanych na następujących zadaniach: 1) „Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego” 2) „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

J. K. Branickiego 17A
15-085 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.4.2021.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.04.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  06.07.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.07.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 • W ramach zadania pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego” m.in.:
 1. roboty przygotowawcze, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac, wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, wyznaczenie miejsca docelowego odkładu wydobytego urobku, założenie reperów roboczych przez geodetę, wstępny pomiar batymetryczny, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglownego na czas prowadzenia robót, po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku;
 2. wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej wraz z montażem, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz demontaż tablicy informacyjnej;
 3. prace umocnieniowe, które obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie demontażu starych umocnień brzegowych (wraz z wywozem i utylizacją) i wbudowanie nowych umocnień brzegowych zgodnie z dokumentacją projektową, geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót umocnieniowych;
 4. wykonanie 8 sztuk drabinek stalowych wejściowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, na przemian po obu brzegach kanału, wkomponowanych w obrys oczepu.
 5. Powłoki malarskie należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, tak jak wszystkie materiały, zgodnie z umową.
 6. prace udrożnieniowe, wykonywane zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,   obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie usunięcia naniesionego z nurtem namułu i rumoszu do rzędnej 113,95 m n.p. m. Kr60, z transportem wydobytego urobku na miejsce odkładu, po uprzednim przeprowadzeniu badań masy przeznaczonej do wydobycia z dna kanału (w zależności od uzyskanych wyników badań, urobek należy zagospodarować z zachowaniem wymogów ustawy o odpadach), a także pomiar batymetryczny-powykonawczy;
 7. prace wykończeniowe (doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót, lub lepszego), które obejmują m.in. : wykonanie oznakowania docelowego szlaku żeglownego (po uprzednim demontażu istniejących znaków wraz z konstrukcjami), plantowanie skarp nasypu, obsiew mieszanką traw, pielęgnacja i koszenie obsianych powierzchni.
 8. Nowe oznakowanie szlaku żeglownego powinno być wykonane w formie uzgodnionej z Administratorem tj. RZGW w Białymstoku. Oznakowanie docelowe winno być ustawione na konstrukcjach nośnych zapewniających stabilność oznakowania, wykonanych na wzór istniejących i musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) o wymiarach nie mniejszych niż 60 x 60 cm, blacha ocynkowana o grubości 1,2 mm i podwójnie zaginanych krawędziach. Znaki pokryte folią odblaskową III generacji.
 9. Ponadto oznakowanie musi być zgodne z przyjętym i uzgodnionym projektem organizacji ruchu żeglugowego, a także założoną technologią wykonywania robót.
 10. pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

 

 • W ramach zadania pn.: „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy” m.in.:
 1. roboty przygotowawcze, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac, wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, wyznaczenie miejsca docelowego odkładu wydobytego urobku, założenie reperów roboczych przez geodetę, wstępny pomiar batymetryczny, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglownego na czas prowadzenia robót, po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku;
 2. wykonanie 2 tablic informacyjnych oraz 2 tablic pamiątkowych wraz z montażem, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz demontaż tablic informacyjnych;
 3. prace umocnieniowe, które obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie demontażu starych umocnień brzegowych (wraz z wywozem i utylizacją), odcinkowa naprawa istniejących umocnień (wraz z odkopaniem oczepu od strony odpowietrznej do głębokości rzędnej spodu płyt żelbetowych), wbudowanie nowych umocnień brzegowych, jak również odbudowa kamiennej kierownicy na lewym brzegu rzeki oraz nadbudowa istniejącego umocnienia na prawym brzegu rzeki - zgodnie z dokumentacją projektową, geodezyjne pomiary powykonawcze;
 4. wykonanie 11 sztuk drabinek stalowych wejściowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, na przemian po obu brzegach kanału, wkomponowanych w obrys oczepu, a także pozostałych elementów wyposażenia nabrzeża –zgodnie z dokumentacją projektową.
 5. Powłoki malarskie należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, tak jak wszystkie materiały, zgodnie z umową.
 6. prace udrożnieniowe, wykonywane zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie prac regulacyjnych i utrzymaniowych w wodzie do rzędnej 113,95 m n.p. m. Kr60, z transportem wydobytego urobku na miejsce odkładu, po uprzednim przeprowadzeniu badań masy przeznaczonej do wydobycia z dna kanału (w zależności od uzyskanych wyników badań, urobek należy zagospodarować z zachowaniem wymogów ustawy o odpadach), wykonanie korekty zakrętu na prawym brzegu, a także pomiar batymetryczny - powykonawczy;
 7. prace wykończeniowe (doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót, lub lepszego), które obejmują m.in.: wykonanie oznakowania docelowego szlaku żeglownego (po uprzednim demontażu istniejących znaków wraz z konstrukcjami), plantowanie skarp nasypu, obsiew mieszanką traw, pielęgnacja i koszenie obsianych powierzchni.
 8. Nowe oznakowanie szlaku żeglownego powinno być wykonane w formie uzgodnionej z Administratorem tj. RZGW w Białymstoku. Oznakowanie docelowe winno być ustawione na konstrukcjach nośnych zapewniających stabilność oznakowania, wykonanych na wzór istniejących i musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) o wymiarach nie mniejszych niż 60 x 60 cm, blacha ocynkowana o grubości 1,2 mm i podwójnie zaginanych krawędziach. Znaki pokryte folią odblaskową III generacji.
 9. Ponadto oznakowanie musi być zgodne z przyjętym i uzgodnionym projektem organizacji ruchu żeglugowego, a także założoną technologią wykonywania robót.
 10. pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

WARUNEK I:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie §9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)., Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub odbudowie lub przebudowie lub remoncie dotyczącego jednego z niżej wymienionych obiektów na wodach śródlądowych lub wodach morskich:

 • ubezpieczenie brzegu (nie obwałowań) rzeki,
 • ubezpieczenie kanału (w tym żeglownego),
 • ubezpieczenie kanału podejściowego,
 • ubezpieczenie zbiornika wodnego,
 • ubezpieczenie potoku górskiego,
 • stopnia wodnego,
 • progu podpiętrzającgo lub stabilizującego,
 • nabrzeża,

którego element konstrukcyjny stanowią ścianki szczelne stalowe lub palościanki, której elementami są pale rurowe stalowe, zwieńczone oczepem żelbetowym lub ścianki szczelne stalowe obudowane jednostronnie ścianką żelbetową.

Warunek A

Wymagana minimalna łączna kubatura robót żelbetowych wykonanych w ramach jednego z wykazanych zamówień w „warunku I” :

 • dla części 1 zamówienia: minimum 250 m3,
 • dla części 2  zamówienia: minimum 180 m3.

W przypadku warunku, dotyczącego wykonania robót żelbetowych, będących w niniejszym postępowaniu kluczową częścią zamówienia i zastrzeżonych w trybie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest wykonać tę część zamówienia samodzielnie i przy wykazywaniu spełniania warunków udziału nie może powoływać się na zasoby innych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby warunek określony powyżej był w całości spełniony przez Wykonawcę.

Warunek B

Wymagana minimalna łączna długość lub powierzchnia ścianek szczelnych wykonanych w ramach jednego z wykazanych zamówień w „warunku I” :

 • dla części 1 zamówienia: minimum 500 mb przy głębokości ścianki min. 6 m lub ścianki o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2 i głębokości nie mniejszej niż 6 m,
 • dla części 2 zamówienia: minimum 500 mb przy głębokości ścianki min. 9 m lub ścianki o powierzchni nie mniejszej niż 4500 m2 i głębokości nie mniejszej niż 9 m.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Zamawiający wskazuje ponadto, że zamówienia, o których mowa w warunku I, będą uznane za zrealizowane, jeżeli przed upływem terminu składania ofert przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny potwierdzający należyte wykonanie robót.

 

WARUNEK II:

Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą do kierowania robotami budowlanymi. Osoba ta musi posiadać uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednym obiekcie wskazanym w „Warunku I”.  Obiekty te nie muszą spełniać wymagań z punktów A i B z „Warunku I”.

Zamawiający, określając wymogi dla w/w osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

UWAGA:

Ilość robót budowlanych na obiektach wskazanych w „Warunku I” na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót stanowi jedno z kryterium oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w tym kryterium tj. „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy”, powinien do oferty załączyć wypełniony formularz zgodny w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik - dla części 1 – zał. 10A, dla części 2 –  zał. 10B,  do SIWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 

  Część 1 -300 000 PLN ( słownie: trzysta tysięcy  złotych).

  Część 2 -450 000 PLN ( słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy  złotych).

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.05.2021 11:48:31
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający informuje, że w dniu 06.05.2021 r. zostało wniesione w przedmiotowym postępowaniu odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawcę: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego i kopią odwołania zostało zamieszczone stronie internetowej prowadzonego postepowania w formie plików do pobrania.
 • 11.05.2021 18:07:04
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający informuje, że w dniu 10.05.2021 r. zostało wniesione w przedmiotowym postępowaniu odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawcę: STRABAG Sp. z o. o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego i kopią odwołania zostało zamieszczone stronie internetowej prowadzonego postepowania w formie plików do pobrania.
 • 18.05.2021 14:00:08
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 18.05.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.
 • 01.06.2021 09:38:46
 • Zamówienia Białystok

 • W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert z dnia 08.06.2021 r. na dzień 22.06.2021 r., Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenie zmian opublikowanych w DUUE oraz zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.
 • 01.06.2021 12:32:52
 • Zamówienia Białystok

 • Modyfikacja zmiany terminu składania i otwarcia ofert na platformie zakupowej
 • 07.06.2021 10:32:55
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 07.06.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 i zmianę treści SWZ nr 2.
 • 11.06.2021 14:28:12
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 11.06.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmiany treści SWZ dotyczące wzorów umów stanowiących załączniki nr 10A i 10B do SWZ.
 • 14.06.2021 15:04:16
 • Zamówienia Białystok

 • W związku z brakiem spójności opublikowanych w dniu 11.06.2021 zmian treści SWZ (zmiany treści umowy zaznaczone na czerwono) z treścią ujednoliconych umów po wprowadzonych zmianach, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania właściwe plików ujednoliconych umów.
 • 17.06.2021 14:55:16
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 17.06.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmiany treści SWZ wraz z załącznikami w następstwie pytań złożonych przez Wykonawców, które wpłynęły w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp.
 • 18.06.2021 18:15:09
 • Zamówienia Białystok

 • W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert z dnia 22.06.2021 r. na dzień 06.07.2021 r., Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenie zmian opublikowanych w DUUE oraz zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.
 • 18.06.2021 18:19:01
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 18.06.2021 18:24:54
 • Zamówienia Białystok

 • korekta dat
 • 18.06.2021 18:27:32
 • Zamówienia Białystok

 • korekta opisu
 • 24.06.2021 14:03:06
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 24.06.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmiany treści SWZ wraz z załącznikami w następstwie pytań złożonych przez Wykonawców
 • 06.07.2021 11:05:52
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • 06.07.2021 15:02:54
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 31.08.2021 19:39:06
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 31.08.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • część 1
 • Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część 2
 • Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry