Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.33.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.04.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  10.05.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.05.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi „Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie". 

Na przedmiot zamówienia składa się zakres podstawowy oraz zakres realizowany w ramach prawa opcji w następujących zakresach:

a)  zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

 1. Analizę planu utrzymaniowego ZZ w Krakowie wraz z wytypowaniem potencjalnie konfliktowych lokalizacji.
 2. Przygotowanie ekspertyz w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118 (30 ekspertyz)
 3. Przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań (5 wniosków)
 4. Wsparcie przyrodnicze w zakresie prowadzenia prac terenowych, w tym Pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi (20 kontroli)

b) zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, z Prawa Opcji, polegającego na:

a) na zwiększeniu ilości:

 1. ekspertyz w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118,
 2. wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań
 3. wsparcia przyrodniczego w zakresie prowadzenia prac terenowych, w tym pełnienie

kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa
w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi

b) na  wykonaniu:

 1. wniosków o zwolnienie z zakazów ochrony gatunkowej (decyzje derogacyjne) do RDOŚ/GDOŚ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.11W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają   warunki udziału w postępowaniu w zakresie z dolności technicznej lub zawodowej

Celem spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że  dysponuje  lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji  co najmniej:

osobą lub osoby posiadające  kwalifikacje (wykształcenie i doświadczenie) konieczne do realizacji zamówienia, które pełnić będą niżej określone funkcje tj. :

 1. koordynator ds. inwentaryzacji i wsparcia przyrodniczego - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie ochrony środowiska o specjalności przyrodniczej (biologia, zoologia, ochrona środowiska lub pokrewne) oraz posiadać następujące doświadczenie polegające na:
 2.  
 3.  
 4.  
 5. specjalista ichtiolog – osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie  w dziedzinie biologii, zoologii lub rybactwa oraz posiadać doświadczenie polegające na sporządzeniu co  najmniej 2 inwentaryzacji  w dziedzinie ichtiologii.
 6. specjalista dendrolog – osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie  w dziedzinie biologia lub botanika/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na sporządzeniu  co najmniej   2 inwentaryzacji w dziedzinie dendrologii.
 7. specjalista malakolog - osoba ta msi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia,  posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej  1 inwentaryzacji dot. występowania skójki gruboskorupowej (unio crassus) w rzekach lub potokach lub musi wykazać się  autorstwem  co najmniej 1 publikacji w zakresie występowania skójki gruboskorupowej  w ciekach wodnych.
 8. specjalista entomolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie  w dziedzinie  biologia, leśnictwo  oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu  co najmniej 2 inwentaryzacji  w dziedzinie entomologii.
 9. specjalista chiropterolog (specjalista od nietoperzy) osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu  co najmniej 2 inwentaryzacji dot. występowania nietoperzy.
 10. specjalista ornitolog - osoba ta musi  posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu  co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie ornitologii.

specjalista herpetolog (specjalista od płazów i gadów) - osoba ta musi  posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/ zoologia, posiadać doświadczenie polegające na  wykonaniu  co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie herpetologii

Warunki realizacji umowy

warunki  realizacji umowy okresla wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do swz

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry