Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra” gmina Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.225870208
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.2.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.04.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  21.06.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wymiana umocnień Kanału Piękna Góra, położonego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w gminie Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie, na całej jego długości (z wyłączeniem odcinków ubezpieczenia wykonanego w ramach inwestycji drogowej) wraz z nową główką zachodnią na wejściu do kanału od strony jeziora Kisajno.

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach zamówienia (SWZ i załączniki do SWZ).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Warunek I: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub odbudowie lub przebudowie lub remoncie dotyczącego jednego z niżej wymienionych obiektów na wodach śródlądowych lub wodach morskich:

- ubezpieczenie brzegu (nie obwałowań) rzeki,

- ubezpieczenie kanału (w tym żeglownego),

- ubezpieczenie kanału podejściowego,

- ubezpieczenie zbiornika wodnego,

- ubezpieczenie potoku górskiego,

- stopnia wodnego,

- progu podpiętrzającgo lub stabilizującego,

- nabrzeża,

którego element konstrukcyjny stanowią ścianki szczelne stalowe z oczepem żelbetowym lub ścianki szczelne stalowe obudowane jednostronnie ścianą żelbetową.

 1. Wymagana minimalna łączna kubatura robót żelbetowych wykonanych w ramach zamówień, określonych w „warunku I” – min. 50 m3.

Uwaga: W przypadku warunku, dotyczącego wykonania robót żelbetowych, będących w niniejszym postępowaniu kluczową częścią zamówienia i zastrzeżonych w trybie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest wykonać tę część zamówienia samodzielnie i przy wykazywaniu spełniania warunków udziału nie może powoływać się na zasoby innych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby warunek określony powyżej był w całości spełniony przez Wykonawcę.

      B. Wymagana minimalna łączna długość ścianek szczelnych w planie wykonanych w ramach zamówień, określonych w „warunku I” – min. 100 mb przy głębokości ścianki min 6 m.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby warunek określony powyżej był spełniony w całości przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

 

Warunek II: Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował, osobą do kierowania robotami budowlanymi. Osoba ta musi posiadać uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednym obiekcie wskazanym w „Warunku I”.  Obiekty te nie muszą spełniać wymagań z punktów A i B z “Warunku I”.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w kryterium Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, powinien do oferty załączyć tabelę zgodnie ze wzorem umieszczonym w pkt 10.4.3, tytułując ją: „Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy”.

Dodatkowe informacje, dotyczące warunków udziału w postępowaniu, zostały zawarte w dokumentach zamówienia (SWZ i załączniki do SWZ).

Warunki realizacji umowy

Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób, zwanych dalej pracownikami, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania w zakresie branży hydrotechnicznej, w ilości osób zapewniającej sprawne prowadzenie robót, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zamówienia zawierają dokumenty zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy).

Powiązane postępowania

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. “Przebudowa i umocnienie kanału Piękna Góra” gmina Giżycko, pow. Giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
  WA.ROZ.2810.61.2021/RZGW

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.05.2021 14:53:49
 • Marta Laskowska

 • Sz.P.
  W załączeniu przesyłam pytania do niniejszego postępowania.
  Z poważaniem.
  Dzień Dobry,
  RZGW w Warszawie informuje, iż na Platformie Zakupowej zostały zamieszczone odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania.

  Z poważaniem,
  Marta Laskowska,
  Wydział Zamówień Publicznych,
  RZGW w Warszawie.
 • 24.05.2021 08:20:51
 • Marta Laskowska

 • Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
  „Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra” gmina Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie.
  Nr sprawy: WA.ROZ.2810.2.2021

  w związku z chęcią przystąpienia do przedmiotowego postepowania prosi o wyjaśnienie następujących niejasności”

  1. WG PW „W ramach prac przewidziano rozbiórkę istniejących umocnień, istniejących znaków żeglugowych oraz masztu , które zostaną zastąpione przez nowe oznaczenia” W której pozycji przedmiarowej należy uwzględnić demontaż starego oznakowania oraz zakup i montaż nowego oznakowania?
  2. Wg przedmiaru należy wbić 256,8mb ścianki szczelnej H=7m. Wg założeń PW ścinaki H=7m należy wbić 269,5mb. Którą ilość należy przyjąć do wyceny?
  3. W której pozycji należy uwzględnić otwory drenażowe- filtracyjne co 2,4m pokazane na rys.5?

  Z poważaniem
  Dzień Dobry,
  RZGW w Warszawie informuje, iż na Platformie Zakupowej zostały zamieszczone odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania.

  Z poważaniem,
  Marta Laskowska,
  Wydział Zamówień Publicznych,
  RZGW w Warszawie.
 • 24.05.2021 14:42:50
 • Marta Laskowska

 • Sz.P.
  pismo do niniejszego postępowania.
  Z poważaniem
  Dzień Dobry,
  RZGW w Warszawie informuje, iż na Platformie Zakupowej zostały zamieszczone odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania.

  Z poważaniem,
  Marta Laskowska,
  Wydział Zamówień Publicznych,
  RZGW w Warszawie.

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.04.2021 15:08:22
 • Marta Laskowska

 • edycja opisu
 • 28.05.2021 16:13:53
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający informuje. iż w związku z pytaniami do niniejszego postępowania, TERMIN SKŁADANIA OFERT zostanie PRZEDŁUŻONY.
  Zamawiający niezwłocznie opublikuje informację określającą nowy termin składania ofert.
 • 02.06.2021 13:23:32
 • Marta Laskowska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w związku z modyfikacją dokumentów zamówienia
 • 02.06.2021 14:36:28
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający informuje, iż zamieścił aktualne wersje dokumentów zamówienia po modyfikacji:
  1. aktualna SWZ,
  2. aktualny przedmiar robót (format .pdf i .ath),
  3. aktualną SST - 05 roboty kafarowe,
  4. aktualny zał. nr 3 do SWZ - WZÓR UMOWY,
  5. Umowę użyczenia terenu - gmina Giżycko.

  Pismo wprowadzające zmiany znajduje się w Plikach do pobrania pod nazwą "Modyfikacja SWZ 02.06.2021".
 • 07.06.2021 09:40:46
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający zamieścił ogłoszenie zmian do ogłoszenia o nr 2021/S 084-213228.
 • 17.06.2021 08:52:00
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający informuje, iż przedłuż termin związania ofertą wykonawców do dnia 17 września 2021 roku.
  Prosimy o zapoznanie się z pismem o nr WA.ROZ.2810.2.2021/3, zamieszczonym w części "Pliki do pobrania".
 • 21.06.2021 11:25:50
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 4 559 977,37 zł.
 • 21.06.2021 14:56:11
 • Marta Laskowska

 • Zmiana terminu związania ofertą w zw. z pismem nr WA.ROZ.2810.2.2021/3
 • 22.06.2021 13:37:57
 • Marta Laskowska

 • Informacja z otwarcia ofert - dodano do sekcji Pliki do pobrania
 • 13.08.2021 10:57:28
 • Marta Laskowska

 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (zamieszczona w dniu 13.08.2021 r.)
 • 01.09.2021 11:06:57
 • Marta Laskowska

 • Wybór Oferty Najkorzystniejszej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

PALMOWA 22A
15-795 BIAŁYSTOK

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry