Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu Wisły omijającej jaz w km 21+220 biegu rzeki Wisły na węźle wodnym Smolice, w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopols

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.31.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.05.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  04.06.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.06.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

1.  Zakres nadzoru przyrodniczego obejmuje w szczególności:

 1. określenie stanu środowiska przyrodniczego (inwentaryzacja wstępna), tj. potwierdzenia występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i cennych ekosystemów rozpoznanych na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, stwierdzenia nowych, nieobserwowanych wcześniej elementów przyrodniczych wymagających ochrony, bądź szczególnych działań minimalizujących, a także zweryfikowanie/dokonanie waloryzacji przyrodniczej ww. przedsięwzięć wraz ze sporządzeniem raportu z inwentaryzacji (z dokumentacją fotograficzną, mapami GIS); prace inwentaryzacyjne powinny zostać wykonane do 14 dni od podpisania umowy; raport z inwentaryzacji wstępnej powinien zostać przekazany Zamawiającemu wraz z pierwszym raportem kwartalnym;
 2. nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich zgodności z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich;
 3. nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody;
 4. sprawdzanie i ocena lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego pracowników wykonawcy robót budowlanych, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych, postoju maszyn budowlanych magazynowania w zakresie wymagań decyzji środowiskowych względem biotycznych elementów środowiska przyrodniczego;
 5. nadzór nad wycinką drzew i krzewów oraz usuwaniem humusu i ściółki, jak również tymczasowym składowaniem wyciętych drzew i krzewów, jeżeli zajdzie taka konieczność;
 6. nadzór nad zabezpieczeniem drzew przez Wykonawcę robót budowlanych;
 7. w przypadku wystąpienia zagrożenia szkodą lub wystąpienia szkody w środowisku – oszacowanie rodzaju i rozmiarów szkody, wskazywanie/ określanie niezbędnych działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków środowiskowych szkody, a także bezzwłoczne jej zgłoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz poinformowanie go o podjętych działaniach;
 8. zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkich zdarzeń i okoliczności mających lub mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne w zakresie realizowanego przedsięwzięcia;
 9. udział w radach budowy oraz – na wyraźne polecenie Zamawiającego – w postępowaniach administracyjnych i kontaktach roboczych z organami ochrony środowiska, organizacjami ekologicznymi i społeczeństwem w sprawach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego w związku z przedsięwzięciem, oraz opracowywanie materiałów, ekspertyz i stanowisk na potrzeby ww. postępowań i kontaktów;
 10. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich kwestii, które winny być przedmiotem rozstrzygnięć ochrony środowiska oraz informowanie Zamawiającego o koniczności uzyskania odstępstw od zakazów, zgód, pozwoleń czy dokonywania zgłoszeń lub innych dokumentów, będących przedmiotem rozstrzygnięć właściwych organów;
 11. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw przed organami ochrony środowiska;
 12. reprezentowanie Zamawiającego przed organami ochrony środowiska (jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego i w granicach przekazanego upoważnienia);
 13. oznakowanie i zabezpieczenie zidentyfikowanych cennych siedlisk i stanowisk gatunków chronionych znajdujących się na terenie przedsięwzięcia;
 14. przenoszenie siedlisk i okazów roślin chronionych oraz stanowisk zwierząt chronionych znajdujących się na terenie przedsięwzięcia, na wyznaczone wcześniej miejsce -  jeśli okaże się to niezbędne;
 15. ocena wpływu robót na chronione gatunki roślin  i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze;
 16. egzekwowanie zakazów prowadzenia robót w czasie określonym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub okresach ochronnych;
 17. bieżący monitoring oddziaływania wykonanych prac budowlanych na zlokalizowane w pobliżu realizacji inwestycji obszary Natura 2000 lub inne obszary chronione;
 18. realizacja ad hoc uzasadnionych, dodatkowych działań ochronnych nieprzewidzianych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ani dokumentach postępowania przetargowego – jeśli wystąpi taka potrzeba;
 19. sporządzenie porealizacyjnej inwentaryzacji przyrodniczej.

2.  Nadzór przyrodniczy obejmuje nadzór nad wszystkimi gatunkami roślin i zwierząt występującymi na obszarze zadania, a w szczególności gatunkami chronionymi, o których mowa w decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, tj.:

 • ryby (dotyczy całego obwodu rybackiego):  boleń (Aspius aspius), brzana  (Barbus barbus), koza pospolita (Cobitis taenia), piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus amarus), śliz (Barbatula barbatula);
 • ptaki: śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), kos (Turdus merula), sroka (Pica pica), szpak (Sturnus vulgaris), kawka (Corvus monedula), gawron (Corvus frugilevus), kwiczoł (Turdus pilaris), pokląskwa (Saxicola rubetra), rudzik (Erithacus rubecula), paszkot (Turdus viscivorus), sójka (Garrulus glandarius), mazurek (Passer montanus), kowalik (Sitta europaea), wróbel (Passer domesticus);
 • plazy:  żaba trawna (Rana temporaria), ropucha szara (Bufo bufo);
 • gady: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis);
 • ssaki: kret (Talpa europaea), jeż zachodni (Erinaceus europaeus), wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris);
 • bezkręgowce: trzmiel ziemny (Bombus terrestris), ślimak winniczek (Helix pomatia).

3. Nadzór przyrodniczy będzie realizowany przez Inspektora nadzoru przyrodniczego, który odpowiada za właściwą koordynację i realizację zadań wynikających z przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest zapewnić w razie konieczności udział w zadaniu właściwych specjalistów z zakresu ichtiologii, biologii ptaków, płazów, gadów, roślin oraz hydrauliki koryt otwartych. Osoby takie zyskują status „Inspektorów wspierających”. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że  dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie biologii lub ochrony środowiska lub hodowli zwierząt lub pokrewnych kierunków przyrodniczych, i która w okresie  nie wcześniej niż 7 lat przed terminem składania ofert w postępowaniu pełniła funkcję inspektora nadzoru przyrodniczego nad co najmniej dwiema robotami budowlanymi, a wartość każdej usługi nadzoru wynosiła co najmniej 30 000 zł.

Warunki realizacji umowy

warunki realizaji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do swz. 

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71313450-4 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry