Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przystosowanie układów-pomiarowo rozliczeniowych do zasady TPA na SW Smolice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.24.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  22.06.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.06.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  przystosowanie stacji transformatorowych Stopnia Wodnego Smolice i Pompowni Jankowice do wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Tauron Dystrybucja S.A.

Szczegółowa charakterystyka obiektu

Stopień Wodny Smolice jest drugim stopniem piętrzącym Kaskady Górnej Wisły, zlokalizowanym w 21+200 km Wisły.

Obiekty Stopnia Wodnego Smolice położone są w województwie małopolskim, w granicach administracyjnych gminy Babice w miejscowości Jankowice (strona lewa Wisły) oraz gminy Zator w miejscowości Podolsze (strona prawa Wisły).

W zakres zamówienia wchodzi:

         Stacja transformatorowa 15/0,4 kV  sekcja I i II SW Smolice

•        Demontaż starych przekładników napięciowych i prądowych w sekcjach I i II,

•        Montaż nowych przekładników napięciowych i prądowych w sekcjach I i II,

•        Układy pomiarowe muszą być wyposażone w przekładniki pomiarowe w każdej z trzech faz oraz liczniki trójsystemowe,

•        Układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy.

•        Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania,

•        Układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umożliwiać zdalna transmisję danych pomiarowych co najmniej raz na dobę do serwera systemu pomiarowego w Oddziale w Bielsku-Białej,

•        Powinien być możliwy lokalny pełen odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

 

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV  Pompownia Jankowice

•        Demontaż starych przekładników napięciowych i prądowych,

•        Montaż nowych przekładników napięciowych i prądowych

•        Układy pomiarowe muszą być wyposażone w przekładniki pomiarowe w każdej z trzech faz oraz liczniki trójsystemowe,

•        Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania,

•        Układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy.

•        Układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umożliwiać zdalna transmisję danych pomiarowych co najmniej raz na dobę do serwera systemu pomiarowego w Oddziale w Bielsku-Białej,

•        Powinien być możliwy lokalny pełen odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

            

Wykaz prac uwzględnionych.

Są to prace , których wykonanie należy do obowiązków kontraktowych Wykonawcy

mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji przedmiotowego zadania,

- roboty pomiarowe w tym inwentaryzacyjne niezbędne dla wykonania zadania,

- działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymogów BHP.

- przygotowanie dokumentacji odbioru prac.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 do SWZ – dokumentacja projektowa i załącznik nr 6 do SWZ – Specyfikacja techniczna

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a)warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu remontu stacji transformatorowej o mocy nie mniejszej niż 15/04 KV.

b) co najmniej jedna posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 1 pkt 3 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 - co najmniej jedna posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 1 pkt 3 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Zamawiający dopuszcza dysponowanie prze wykonawcę jedną osobą spełniającą  warunki wyszczególnione w lit. b powyżej.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry