Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.37.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  21.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.06.2021 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba w zakresie:

Część 1 – Przegląd, serwis i konserwacja systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SWZ.


Część 2 – Serwis, przegląd i naprawa syren alarmowych na zbiorniku wodnym Świnna Poręba:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1b do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył:

Dla części 1 - co najmniej jeden serwis lub naprawę w zakresie systemów CCTV lub/i przegląd  szaf  automatyki lub/i przegląd urządzeń  AKPiA lub/i weryfikacja  analogowych  i  cyfrowych torów  sygnałowych i przegląd systemów SSWiN (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty), o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda.

Dla części 2 - co najmniej 2 serwisy lub naprawy w zakresie serwisów lub napraw systemów alarmowych (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty) o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda.

b) Dla części 1 i części 2 dysponuje:

- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1 kV E (Eksploatacja) w zakresie: sieci, urządzenia i instalacje do 1kV, zespoły prądotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym,

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1 kV D (Dozór) w zakresie: sieci, urządzenia i instalacje do 1kV, zespoły prądotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 35121700-5 - Systemy alarmowe
 • 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.06.2021 09:24:21
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 21.06.2021 14:25:48
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 21.06.2021 14:33:57
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2.
 • 29.06.2021 13:13:46
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część I
 • Przegląd, serwis i konserwacja systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część II
 • Serwis, przegląd i naprawa syren alarmowych na zbiorniku wodnym Świnna Poręba

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry