Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.45.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  25.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.06.2021 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba w zakresie:

Część 1 – Przegląd, serwis i konserwacja zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej wraz z wymianą oleju w całej instalacji,

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SWZ.

Część 2 – Przegląd i serwis czyszczarki krat w pompowni Zembrzyce zbiornik Świnna Poręba,

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1b do SWZ.

Część 3 – Serwis, konserwacja oraz serwis roczny oraz przygotowanie suwnicy do odbioru UDT suwnicy bramowej 10T na zbiorniku Świnna Poręba.

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1c do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył:

Dla części 1 - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu serwisu lub naprawy w zakresie hydrauliki siłowej (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty), o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.

Dla części 2 - co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu serwisu lub naprawy w zakresie serwisów lub napraw prowadzonych na pompowniach (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty) o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto każda.

Dla części 3 - co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu  serwisu lub naprawy w zakresie suwnic (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty) o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto każda.

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

Dla części 1, części 2 oraz części 3:

- co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1 kV E (Eksploatacja) w zakresie: sieci, urządzenia
i instalacje do 1kV, zespoły prądotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym,

- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1 kV D (Dozór) w zakresie: sieci, urządzenia i instalacje do 1kV, zespoły prądotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dysponował minimum 2 osobami do realizacji zamówienia, w przypadku gdy jedna z tych osób posiada świadectwa kwalifikacyjne zarówno na stanowisku eksploatacji, jaki i dozoru.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 34954000-9 - Suwnice bramowe
 • 42995000-7 - Różne maszyny czyszczące
 • 43328100-9 - Urządzenia hydrauliczne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.06.2021 09:18:55
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 25.06.2021 13:56:14
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 26.07.2021 14:24:35
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 oraz 2.
 • 10.08.2021 10:49:14
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 3.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część I
 • Przegląd, serwis i konserwacja zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej wraz z wymianą oleju w całej instalacji

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część II
 • Przegląd i serwis czyszczarki krat w pompowni Zembrzyce zbiornik Świnna Poręba

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część III
 • Serwis, konserwacja oraz serwis roczny oraz przygotowanie suwnicy do odbioru UDT suwnicy bramowej 10T na zbiorniku Świnna Poręba

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry