Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Soła w km 6+250-6+400 m. Rajsko gm. Oświęcim

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.71.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  16.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zasypem wyrwy brzegowej rzeki Soła w km 6+250-6+400 w miejscowości Rajsko, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.

2.  Roboty obejmują w szczególności:

 1. wycinkę drzew 32 sztuki
 2. wykonanie drogi technologicznej 550m2
 3. zasyp wyrwy brzegowej narzutem kamiennym w ilości 1 775 m3
 4. sadzenie żywokołów 300 sztuk
 5. roboty ziemne 225m3
 6. wykonanie grodzy z „big bagów” - 360 m3

3. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania realizacyjne zawierają załączniki do swz, w tym: projekt umowy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz decyzja RDOŚ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.11Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu w zakresie z dolności technicznej lub zawodowej. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawca, który:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną na rzece lub potoku zawierającą w swoim zakresie wykonanie narzutu kamiennego luzem w ilości minimum 1 500,00 m3

oraz

 b) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji w charakterze kierownika robót co najmniej jedną (1) osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie konieczne do należytego wykonania zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno – budowlane lubodpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry