Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usługi dozoru oraz bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na dwie części – część I i część II: na lata 2021 – 2023

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.38.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.07.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  23.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów (osób), mienia PGW WP RZGW w Krakowie, a także polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.Lokalizacja obiektów:

 1. Budynek biurowy PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z terenem przyległym i parkingiem, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22,31-109 Kraków. Budynek stanowią 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemna/przyziemna, dwie klatki schodowe oraz wejścia do budynku, w tym jedno główne, przy którym znajduje się stanowisko ochrony (pomieszczenie Portierni).
 1. Zespół 5 parterowych budynków bazy transportowej PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Zamkowa 2, w tym:
 • budynek biurowo-magazynowy; budynki garażowe w tym jeden z pomieszczeniem biurowym;budynek portierni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik do SWZ tj.:  Nr 1a  dla I części zamówienia oraz nr 1b dla II części zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 838)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) lub rozpoczął realizację co najmniej jednej usługi w obiektach użyteczności publicznej* odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, nieprzerwanie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy w ramach jednej usługi, o wartości brutto nie mniejszej niż: Części 1: 45 000,00 PLN brutto; dla Części 2: 45 000,00 PLN brutto.

 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia powoła i utrzyma zespół w skład którego wejdzie jedna osoba pełniąca obowiązki koordynatora w zakresie objętym przedmiotem zamówienia ( w zakresie ochrony osób i mienia swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia) posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu personelem oraz aktualne uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony.

 

Branże CPV

 • 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.07.2021 14:33:41
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 19.07.2021 08:08:55
 • Ewa Piszczek

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert.
 • 19.07.2021 08:11:10
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą treści SWZ oraz nowe załączniki dla części nr I i II.
 • 23.07.2021 14:07:39
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 27.07.2021 11:41:25
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił sprostowanie z informacji z otwarcia ofert.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • KR.ROZ.2810.38.2021
 • Usługa dozoru oraz bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia budynku biurowego PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z terenem przyległym i parkingiem, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22,31-109 Kraków

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.38.2021
 • Usługa dozoru oraz bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, Zespołu 5 parterowych budynków bazy transportowej PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Zamkowa 2, 30-301 Kraków.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry