Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.69.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  13.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót przy obsłudze i konserwacji Bariery odwadniającej.

Obsługa i kontrola pracujących studni 5 razy w tygodniu (również w dni wolne od pracy - tak aby  maksymalna przerwa w pomiarach wynosiła 1 dzień) w tym :

• pomiary położenia zwierciadła wody gruntowej (w stosunku do poziomu terenu) w studniach,

• regulacja wydatku studni pracujących, w razie potrzeby, do rzędnej założonej w instrukcji eksploatacji bariery krakowskiej (ręcznie, przy pomocy zasuw) dla zapewnienia odpowiedniej głębokości zwierciadła wody ustalonej dla każdej studni, równocześnie tak aby był spełniony warunek, że dynamiczne zwierciadło wody było usytuowane zawsze ponad górną krawędzią części czynnej,

• obserwacje terenu nad rurociągami i w rejonie studni,

- Obsługa i konserwacja dotyczy 24 studni: K-2, S-6, S-7, S-8, S-11, S-12, S-18, S-19, S-20, S-22, S-23a, S-24, S-112a, S-29a, S-58, S-33, S-34, S-36,  S-37, S-39, S-46, S-47, S-48, S-49

Kontrola 1 raz w tygodniu 13 studni niepracujących (należy przyjąć ten sam dzień tygodnia) :

• pomiary położenia zwierciadła wody gruntowej (w stosunku do poziomu terenu) w studniach,

• obserwacje terenu nad rurociągami i w rejonie studni,

- Kontrola dotyczy studni: S-63, S-25, S-66, S-26, S-111b, S-28, S-30, S-32, S-52, S-53, ChemII, S-55, S-56.

Pomiary położenia zwierciadła wody gruntowej z częstotliwością 1 raz w tygodniu (należy przyjąć ten sam dzień tygodnia) w 12 punktach sieci obserwacyjnej Bariery (3 punkty nr P20, S57, P17 w rejonie al. Daszyńskiego oraz 9 punktów na os. Podwawelskim). W przypadku intensywnych opadów deszczu lub w przypadku przepływu wód powodziowych w Wiśle pomiary należy wykonywać co 2 dzień. Dyspozycje o terminie rozpoczęcia i zakończenia pomiarów zostają wydane przez Zamawiającego.

Pomiary głębokości 37 studni 1 raz w roku.

Pomiar wydajności jednostkowej na podstawie odczytów z wodomierzy w studniach - pomiar wykonywany 1 raz w miesiącu w dniu 15 każdego miesiąca, dla każdej pracującej studni.

Przeglądy i konserwacja agregatów pompowych zainstalowanych w pracujących studniach w tym:

• montaż i demontaż pompy,

• montaż i demontaż wyciągarki,

• wyczyszczenie z osadu i szczegółowe oględziny,

• kontrola części (szczególnie łożysk) i wymiana części wyeksploatowanych,

• pomiary oporności izolacji,

Przyjmuje się częstotliwość wykonywania przeglądu pompy - 1 raz na kwartał.

Podstawowe materiały eksploatacyjne winny być wliczone w koszt obsługi.

W przypadku uszkodzenia i konieczności naprawy pompy, remont będzie zlecany specjalistycznym firmom, bezpośrednio przez Zarząd Zlewni Kraków, na wniosek prowadzącego obsługę.

 Konserwacja pracujących studni oraz instalacji odprowadzającej wodę pompowaną ze studni (zasuwy, rury tłoczne) w tym :

• oczyszczanie studzienek z zanieczyszczeń,

• czyszczenie i malowanie obudowy, konserwacja zamknięć (w tym uzupełnianie brakujących),

• czyszczenie i malowanie części metalowych farbami antykorozyjnymi – pokryw, zamknięć, drabinek,

• konserwacja połączeń śrubowych,

• oczyszczanie terenu wokół punktów,

• okresowe przeglądy wylotów rurociągów do wód powierzchniowych.

Dodatkowo w przypadku konieczności wykonania  :

• prace montażowe i demontażowe wodomierzy,

• prace montażowe i demontażowe odcinków rur i armatury.

Przedkładanie do ZZ Kraków informacji o spostrzeżeniach dotyczących zmian w zagospodarowaniu terenu wokół studni.

Podstawowe materiały eksploatacyjne winny być wliczone w koszt obsługi, tj. rury, smary, farby, lakiery.

W przypadku uszkodzenia i konieczności remontu instalacji, remont będzie zlecany specjalistycznym firmom, bezpośrednio przez Zarząd Zlewni Kraków, na wniosek prowadzącego obsługę,

W przypadku uszkodzenia i konieczności legalizacji wodomierzy, remonty i legalizacja będzie zlecana jednostkom uprawnionym do wydawania atestów, bezpośrednio przez Zarząd Zlewni Kraków, na wniosek prowadzącego obsługę.

Kontrola odczytów wodomierzy 1 raz na koniec miesiąca.

Konserwacja urządzeń elektrycznych - instalacji elektrycznej, szaf zasilających i sterowniczych oraz innych elementów elektrycznych - wykonywanie drobnych napraw urządzeń elektrycznych (wymiana wkładek bezpiecznikowych, styczników, przekaźników termicznych, naprawy obudów skrzynek, itp.).

Podstawowe materiały eksploatacyjne winny być wliczone w ryczałtową cenę konserwacji,

W przypadku uszkodzenia kabli, zniszczenia skrzynek itp., naprawa będzie zlecana specjalistycznym firmom, bezpośrednio przez Zarząd Zlewni Kraków, na wniosek prowadzącego obsługę.

Konserwacja instalacji urządzeń elektrycznych dotyczy 28 studni: K-2, S-6, S-7, S-8, S-11, S-12, S-18, S-19, S-20, S-22, S-23a, S-24, S-112a, S-29a, S-58, S-33, S-34, S-36, S-37, S-39, S-46, S-47, S-48, S-49, S-52, S-53, S-56, S-63, 66.

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji 1 raz na rok.

Wykonanie pomiarów dotyczy 28 studni: K-2, S-6, S-7, S-8, S-11, S-12, S-18, S-19, S-20, S-22, S-23a, S-24, S-112a, S-29a, S-58, S-33, S-34, S-36, S-37, S-39, S-46, S-47, S-48, S-49, S-52, S-53, S-56, S-63, 66.

Zestawienie na formularzach i w wersji elektronicznej i papierowej danych pomiarowych dotyczących eksploatowanych studni: głębokości do zwierciadła wody w studniach   i w punktach sieci obserwacyjnej, wydajności studni, ilości godzin pracy pomp głębinowych, na koniec każdego miesiąca.

Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przeglądów studni w zakresie budowlanym, mechanicznym oraz elektrycznym i przedkładanie ich  wraz z rozliczeniem miesięcznym.

Sporządzenie końcowego sprawozdania z wykonanych robót wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników pomiarów położenia zwierciadła wody gruntowej  oraz studni (wersja papierowa i elektroniczna).

Wykonywanie pomiarów zwierciadła wody gruntowej w piezometrach Bariery  Odwadniającej miasto Kraków.

W celu kontroli sprawności działania systemu odwadniającego prowadzone są dalej systematyczne obserwacje i pomiary kontrolne położenia zwierciadła wody podziemnej. Obecna sieć obserwacyjna składa się z   84        piezometrów i 19 studni / komunalnych  gospodarczych i nieczynnych studni bariery. Otwory obserwacyjne zlokalizowane  są  na całym chronionym terenie  przed szkodliwym spiętrzeniem wód w Wiśle terenie. W związku z wykonywaniem na rzecz PGW Wody Polskie opracowania przez Krakowskie Przedsiębiorstwo  Geologiczne PROGEO i przekazanych przez nie zweryfikowanej sieci  pomiarowe.

W ramach prowadzonych prac Zamawiający przewiduje  prowadzenie badań w okresie 3 miesięcy:

-  wykonywanie  jednego cyklu pomiarowego zwierciadeł wody gruntowej w każdym  

 miesiącu w 104  punktach obserwacyjnych,

-  dostarczenie wyników pomiarów w formie tabelarycznej i elektronicznej do siedziby Zamawiającego,

-  sporządzenie zestawienia wyników pomiarów i obliczeń strefy aeracji /warstwy suchej / w poszczególnych  punktach w formie tabelarycznej i elektronicznej.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a)Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał lub w przypadku świadczenia ciągłego wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze i konserwacji systemu studni odwadniających – eksploatacja w sposób ciągły przez co najmniej 3 miesiące.

b) co najmniej jedna posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 1 pkt 2 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 - co najmniej jedna posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 1 pkt 2 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Zamawiający dopuszcza dysponowanie prze wykonawcę jedną osobą spełniającą  warunki wyszczególnione w lit. b powyżej.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Wzorze umowy

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry