Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obsługa prawna dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z bieżącą działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 3753773
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KZT/142/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.08.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  10.08.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.08.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z bieżącą działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, bądź wykonują, co najmniej 3 usługi (umowy) doradztwa prawnego z zakresu obsługi prawnej na rzecz podmiotów działających w sektorze wodno–kanalizacyjnym, w zakresie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), przy czym wartość każdej usługi (umowy) powinna wynosić nie mniej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. W przypadku usługi (umowy) nadal wykonywanej, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że do upływu terminu składania ofert, świadczenie usługi (umowy) już zrealizowanej wynosi nie mniej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych);

- dysponuje lub przy realizacji będzie dysponował minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia radcy prawnego albo adwokata, w tym minimum jedną osobą z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji przedsiębiorstw działających w branży wodno-kanalizacyjnej przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi urzędami państwowymi w sprawach związanych z podstawową działalnością tych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028).

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały opisane z załączniku nr 9 do SWZ.

Branże CPV

 • 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego
 • 79112000-2 - Usługi reprezentacji prawnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry