Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa przepustów wałowych, stopnia wodnego i ubezpieczenia na potokach NW Brzesko

Tryb podstawowy
Naprawa stopnia wodnego na potoku Gróbka w km 22+940

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.105.2021
 • Numer części
  Część 3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.08.2021 18:00
 • Termin składania ofert
  24.08.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.08.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Naprawa przepustów wałowych, stopnia wodnego i ubezpieczenia na potokach NW Brzesko. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ - rozdział 4.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 7.2 ppkt 7.2.1 lit. a,b,c rozdziału 7 SWZ – wykaz zrealizowanych robót budowlanych zawierający rodzaj, wartość , daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz  których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających , czy te roboty budowlane  zostały wykonane należycie, wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 7.2 ppkt 7.2.1 lit. d) rozdziału 7 SWZ – wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.08.2021 14:50:06
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry