Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie konserwacji dolnego stanowiska zapory Porąbka

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.107.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.08.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  24.08.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.08.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych dolnego stanowiska zapory Porąbka.

1.2Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ – tj. projekt  umowy oraz załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy.

 

       Lokalizacja miejsca wykonania robót:

 

Żelbetowe i kamienne ubezpieczenia wylotów dennych zapory znajdują się na dolnym stanowisku zapory, na lewym brzegu. Ubezpieczenie skarp nad wylotami wykonane jest w formie rusztu żelbetowego wypełnionego brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową o nachyleniu skarp  1:0.5 – 1:1

Skarpa lewego brzegu ubezpieczona jest brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową o nachyleniu 1:1

Wykonanie ręcznego czyszczenia i malowania mechanizmów napędowych klap zapory.

 

       Zakres robót obejmuje następujące prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym:

 

 • Czyszczenie hydrodynamiczne pod ciśnieniem powyżej 500 bar powierzchni pionowych, skośnych,  cylindrycznych bruki skarpy – 2950 m2
 • Spoinowanie bruków o grubości 25cm – 585 m2
 • Wykonanie jednokrotne impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych – bruki skarpy - 2950 m2
 • Czyszczenie hydrodynamiczne pod ciśnieniem powyżej 500 bar powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych, w ilości 350 m2
 • Szpachlowanie szpachlą cementowo-polimerową o grubości 2mm powierzchni z betonów – 350 m2
 • Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa – malowanie tynków renowacyjnych na ścianach - 350 m2
 • Wykonanie rusztowań o wysokości do 20 m - 350 m2
 • Ręczne czyszczenie przez szczotkowanie elementów stalowych mechanizmów napędowych klap zapory  - 225 m2
 • Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi elementów stalowych mechanizmów napędowych klap zapory  – 225 m2
 • Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi elementów stalowych mechanizmów napędowych klap zapory – 225 m2

 

Wykaz robót  uwzględnionych:

 

          Roboty uwzględnione to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych                 

          Wykonawcy, mieszczące się w cenie poszczególnych asortymentów robót :

 

 1. Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
 2. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
 3. W zależności od sposobu prowadzenia robót – wykonanie niezbędnych zabezpieczeń technicznych np. rusztowań lub innych pomostów umożliwiających prowadzenie prac na skarpach brzegów.
 4. Uporządkowanie i rekultywacja terenu (plantowanie, humusowanie, obsiew mieszanką traw) oraz usunięcie wszystkich ewentualnych szkód powstałych w czasie prowadzenia prac,
 5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
 6. Wykonanie zabezpieczeń mechanizmów napędowych w trakcie czyszczenia i malowania

j. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren       robót wraz z kosztami ich zużycia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie winien wykazać się wykonaniem co najmniej jednego zadania na obiekcie hydrotechnicznym o podobnym asortymencie robót, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto . (potwierdzone dowodami określającymi czy projekt został wykonany w sposób należyty oraz wskazującymi, czy został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego)  na obiektach hydrotechnicznych Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. „Wykaz robót"      
 2. dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Branże CPV

 • 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry