Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych , przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych działania ZZ Kielce

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.117.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.08.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  23.08.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.08.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z rozbiórką tam bobrowych, likwidacją zatorów na ciekach naturalnych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach z podziałem na części: 

- Część I – Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego Busko-
                  Zdrój oraz na terenie Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

- Część II – Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego
                  Jędrzejów

1.1W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca dla każdej części zamówienia będzie realizował usługi rozbiórki tam bobrowych oraz zatorów (przetamowań) na ciekach naturalnych min poprzez:

 • wydobycie elementów przetamowań z koryta rzeki,
 • przeniesienie elementów przetamowań poza koryto rzeki oraz złożenie w stosy celem rozdrobnienia rębakiem lub zagospodarowanie we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • mechaniczne lub ręczne usunięcie materiału z koryta rzeki w obrębie przetamowań (likwidacja progu przetamowania) wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,,
 • rozdrobnienie rębakiem gałęzi pochodzących z przetamowania,
 • wywóz pozostałości z rozdrobnienia,
 • uporządkowanie terenu na skarpach i w obrębie koryta rzeki (m.in. zbiórka śmieci) po zakończeniu robót wraz z wywozem i zagospodarowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zakres obszaru realizacji przedmiotu zamówienia dla części:

- I zamówienia określa mapa poglądowa Nadzoru Wodnego Busko Zdrój i Kazimierzy Wielkiej stanowiąca załącznik nr 9a do SWZ,

- II zamówienia określa mapa poglądowa Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie stanowiąca załącznik nr 9b do SWZ,

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:

Zamówienie składa się z następujących części:

- Części I – Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego     
                      
Busko-Zdrój oraz na terenie Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

- Części II – Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego
                       Jędrzejów

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 usługę lub robotę (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu prac utrzymaniowych, udrożnieniowych, remontowych lub regulacyjnych na cieku/ciekach o wartości nie mniejszej niż 20,00 tys. brutto zł.

UWAGA:

Posiadane doświadczenie winno wynikać z jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dwóch lub więcej umów (dotyczy to także wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

Ponieważ warunek udziału jest tożsamy dla wszystkich części zamówienia, w przypadku złożenia oferty na większą niż 1 liczbę części, wykazane spełnienia podstawowego warunku będzie automatycznie uznane za skuteczne względem wszystkich części, w których Wykonawca złożył ofertę.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego Busko- Zdrój oraz na terenie Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego Jędrzejów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry